Kamuya 47 bin geçici personel alınacak

Ekonomi
28.12.2012 Cuma 11:42
  metin boyutu

  Kamu kurum ve kuruluşlarında, 2013'te azami 47 bin geçici personel istihdam edilecek.

  Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararı"yla, özelleştirme uygulamalarının ardından işsiz kalıp, tekrar kamuya dönen geçici personelin istihdam koşulları düzenlendi.

  Buna göre, bu yıl geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin kişi istihdam edilecek ve bunların istihdam süresi, 11 ay 28 günü geçmeyecek.

  Bu karar uyarınca istihdam edilecek yükseköğrenim mezunu geçici personele 21 bin 250, lise ve dengi okul mezunlarına 19 bin 275, ilköğretim mezunlarına (ilkokul veya okuryazar dahil) 17 bin 275 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık brüt ücret ödenebilecek.

  Geçici personele, bu ücretler dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak, sözleşmelere de bu yönde bir hüküm konulamayacak.

  Ödemeler, görevin yapılmasını müteakip her ayın 15'inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

  Geçici personel ücretleri, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

  Karar uyarınca geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için geçerli süreler dikkate alınacak.

  Çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek olan geçici personel, bu izinlerini, sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullanabilecek.

  Geçici personel, yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek.

  Geçici personelin isteği üzerine eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi; eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde, her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilecek.

  Geçici kadın personel, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin kullanacak. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenecek. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumda çalışılan süreler, doğum sonrası sürelere eklenecek.

  Doğum izni sebebiyle SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, geçici personelin ücretinden düşülecek.

  Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilecek. Süt izni saatlerini anne seçecek.

  Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici bir başka iş yapamayacak.

  Memurlar için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, geçici personel için de geçerli olacak.

  Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için 2012'deki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri, yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunacak. Ancak bu karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığı'na vize ettirmeleri zorunlu olacak. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılmayacak ve herhangi bir ödemede bulunulmayacak.

  Geçici personel istihdam edecek kuruluşlar

  Kararda, 2013 içinde geçici personel istihdam edecek kuruluşlar ile personel sayıları da şu şekilde belirlendi:

          KURUM ADI                                              ADEDİ
          ------------------------------------------------------------
          Avrupa Birliği Bakanlığı                                  50
          Adalet Bakanlığı                                       4.500
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı                     750
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                     100
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı                     200
          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                            600
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı                       50
          Gençlik ve Spor Bakanlığı                                 50
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı                   3.500
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığı                              300
          İçişleri Bakanlığı                                     4.500
          Kültür ve Turizm Bakanlığı                             1.000
          Maliye Bakanlığı                                       1.500
          Milli Eğitim Bakanlığı                                15.000
          Milli Savunma Bakanlığı                                   50
          Orman ve Su İşleri Bakanlığı                           1.000
          Sağlık Bakanlığı                                       1.000
          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı            500
          Danıştay Başkanlığı                                      100
          Yargıtay Başkanlığı                                      150
          Devlet Personel Başkanlığı                                50
          Gelir İdaresi Başkanlığı                                 800
          Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı                 1.500
          Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı             2.500
          Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü               100
          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                         250
          Karayolları Genel Müdürlüğü                              250
          Orman Genel Müdürlüğü                                  1.500
          Spor Genel Müdürlüğü                                     150
          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü                       1.250
          Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu                   250
          Üniversiteler                                          3.500
          TOPLAM                                                47.000

  Dakika dakika neler oluyor? Öğrenmek için hemen tıklayın.