Kimlik kartlarında yeni dönem

Kimlik kartlarında yeni dönem

Kimlik kartlarında yeni dönem

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, nüfus cüzdanının yerini alacak kimlik kartında, kişilerin parmak biyometri verisinin yer almasını öngören düzenleme kabul edildi.

Komisyonda, "torba kanun" olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının bugünkü görüşmeleri tamamlandı.

Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan milletlerarası anlaşma uyarınca kurulmuş olan, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, kurulduğu tarih itibariyle kanunla kurulmuş vakıf niteliğini kazanacak.

Nüfus cüzdanının yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın, pilot ve genel uygulamasında, kişilerin parmak biyometri verisi yer alacak.

Parmak biyometri verisi, kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilmeyecek, bulundurulmayacak ve saklanamayacak.

Parmak izi biyometri verisinin türü ve alınma yaşı yönetmelikle belirlenecek.

Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişiler tarafından paylaşmasının karşılığında, katılma payı alınacak.

Katılma payı, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruştan hesaplanacak.

Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaf tutulacak.

Sağlık hizmetlerinde katılım payı

Tasarı, vücut dışı protez ve ortez hizmetlerinden katılım payı alınması da öngörülüyor. Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinden 2 TL katılım payı alınacak.

Katılım payı, vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta sağlanan tedavi hizmetleri için kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yüzde 10 ile yüzde 20 oranları arasında olmak üzere, kurumca belirlenecek. Bu katılım paylarının tutarı, asgari ücretin yüzde 75'ini geçmeyecek.

Sosyal Sigortalar Kurumu, muayene katkı payını almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye, protez ve ortez ile ayakta tedavi hizmetlerinde alınması öngörülen katılım payını, 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Kurum, yatarak sağlık hizmeti alanlardan, sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 1'ine kadar katılım payı alabilecek. Yüzde 1'ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye, kurum yetkili olacak.

Yatarak tedavi görenler için uygulanacak katılım payı, Bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek.

Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara, asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Komisyonun dünkü görüşmelerinde, muhalefetin önergesiyle tasarıdan çıkarılan, "TASİŞ'in sermayesinin artırılmasına ilişkin" düzenleme, verilen tekriri müzakere (yeniden görüşme) önergesinin kabul edilmesinden sonra tekrar tasarıya eklendi.

Buna göre, TASİŞ'in sermayesine 6 milyon lira eklenecek. Bu tutar 2009 yılı merkezi yönetim bütçesi ödeneklerinden karşılanacak. Tasarıda, görüşülmesi ertelenen, okullardaki kantin ve yemekhane gibi işletmelerin, ihalesine ilişkin düzenleme yeniden ele alındı. Düzenlemeye göre, gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul aile birliğinin işlettirebileceği ya da işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri yapmaya yetkili olacak.