türkiye

Tam Gün Yasası'nda yeni karar

  1. Türkiye

Tam Gün Yasası'nda yeni karar

Tam Gün Yasası'nda yeni karar

Türk Tabipleri Birliği'nin, Tam Gün Yasası'nda kısmi iptal kararına uymadığı için Sağlık Bakanlığı'na karşı Danıştay'da açtığı dava karara bağlandı. Danıştay "her doktor muayehane açabilir" dedi. Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki kamuda çalışan doktorların 30 Temmuz'dan itibaren muayenehane açmalarının mümkün olmadığına ilişkin açıklamasını düzenleyici işlem niteliğinde buldu.

Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki kamuda çalışan doktorların 30 Temmuz'dan itibaren muayenehane açmalarının mümkün olmadığına ilişkin açıklamasını düzenleyici işlem niteliğinde buldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar işlemin yürütmesini durduran Daire'nin kararında, "Dava konusu işlemle, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığının ilan edilmesinde, yasa hükümlerine, Anayasa Mahkemesi kararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Danıştay'a açtığı davada, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde 16 Temmuz Cuma günü yayımlanan, "Tam Gün" Kanunu ile ilgili basın açıklaması ile 5947 sayılı yasa ve bu yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri dışında, kamuda çalışan tüm hekimlerin muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz Cuma gününden itibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Başvuruyu görüşen Danıştay 5. Dairesi, öncelikle Bakanlığın söz konusu duyurusunun düzenleyici bir işlem olup olmadığını irdeledi. Daire, bir üyenin karşı oyu ile söz konusu duyurunun "düzenleyici işlem niteliği taşıdığına" karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün Yasası'nın kısmi iptaline ilişkin kararına atıfta bulunan 5. Daire, bu iptal kararıyla öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde görev yaparken, aynı zamanda muayenehane açmalarını engelleyen yasa hükmünün ortadan kaldırıldığına ve böylece 8 saatlik mesaiden sonra serbest çalışmalarına olanak tanındığına dikkati çekti.

"Bakanlık açıklaması düzenleyici işlem"

Sağlık Bakanlığının söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının sadece üniversite öğretim elemanlarına bu hakkı tanıdığını, kamuda görev yapan hekimlerin özel muayenehane açmalarının mümkün olmadığını ve bu yasağın 30 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağını kendi internet sitesinden duyurduğu anımsatılan dairenin kararında, şöyle denildi:

"Kamu gücü ve erkinin, 3. kişiler üzerinde, ayrıca bir başka işlemin varlığı gerekmeksizin, doğrudan doğruya hukuki sonuç doğuran ve etkisini gösteren işlemler, yürütülebilir nitelikte işlemlerdir. 5947 sayılı yasa hükümlerini Anayasa Mahkemesi'nin kısmen iptal kararı ışığında yeniden yorumlayıp açıklayan, kamuda görev yapan doktorların özel muayenehane açıp açmayacakları duraksamaların giderilmesini amaçlayan, yasanın 7. maddesinin yürürlüğe gireceği 30 Temmuz tarihinden itibaren Bakanlık uygulamasının ne olacağını nihai olarak belirleyen ve Bakan tarafından yazılı ve görsel basında yapılan açıklamalarla da sürekli teyit edilen kamu personelinin özel muayenehane açma yasağına ilişkin dava konusu işlemin; tüm ülke düzeyinde görev yapan kamu görevlisi hekimler için uyulması zorunlu bir işlem olarak yaptırım unsurunu içinde barındırdığı, Anayasa Mahkemesi kararını da yorumlayarak mevcut hukuki durumun sona ereceği tarihi bildirdiği ve bu tarihten sonraki uygulamayı belirlediği; Anayasa Mahkemesi'nin kararına da göz önüne alarak 5947 sayılı yasanın uygulanması konusunda yeni değerlendirme ögeleri getiren, bir başka anlatımla içinde yaptırım tehdidi bulundurarak emredici ve zorlayıcı nitelik taşıyan, düzenleyici bir işlem niteliğinde bulunduğu; sonuç olarak iptal davasına konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem olduğu sonucuna varılmıştır."

Sağlık Bakanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının sadece üniversite öğretim elemanlarına serbest çalışma hakkı tanıdığının kabul edilmesine rağmen, söz konusu kararın kamuda görev yapan bir doktorun 8 saat çalışması bittikten sonra özel muayenehane açabilmesine olanak tanıdığı belirtilen kararda, üniversite öğretim üyelerinin muayenehane açma yasağı ortadan kaldırıldığında, özel muayenehane açma konusunda diğer doktorlar için hangi kurallar geçerliyse öğretim üyeleri için de aynı kuralların uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

1219 sayılı yasanın 5. maddesinin doktorlara özel muayenehane açma yetkisi verdiği, özel muayenehane açmanın da kamuda görevli doktorlar yönünden ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamında değerlendirilmediğine işaret edilen kararda, "Dolayısıyla üniversite öğretim elemanlarında olduğu gibi kamuda görev yapan diğer doktorlar yönünden de özel muayenehane açılmasını yasaklayıcı bir hüküm mevzuatımızda yer almamaktadır" görüşüne yer verildi.

Hekimlerin çalışma saatleri dışında serbest çalışmalarına olanak tanıyan yasa hükmünün kaldırılmış olmasının, "Kamuda görevli doktorların muayenehane açmalarının yasal dayanağının ortadan kaldırıldığı" biçiminde yorumlanamayacağı vurgulanan kararda, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra gerek üniversite öğretim elemanları gerekse diğer kamu kurumlarında görev yapan doktorların özel muayenehane açma konusunda aynı hukuki düzenlemelere tabi bulundukları bildirildi.

Danıştay 5. Dairesi bu nedenlerle Sağlık Bakanlığından savunma gelinceye kadar söz konusu işleminin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Sağlık Bakanlığı'na savunma vermesi için de 15 gün süre tanındı.

Öte yandan, TTB Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık "Tam Gün Yasası ile hekimlerin, güvencesiz ve giderek düşürülecek ücretlerle, günde 14-15 saat tek bir kurumda çalışmaya mecbur bırakılmasının planlandığını" ileri sürdü.

Tanık, "Danıştay verdiği bu son kararla, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yorumların yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. TTB olarak, bütün hekimlerimiz adına Sağlık Bakanlığını halkımıza ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek üzere göreve çağırıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Danıştay'ın, bakanlığın internet sitesindeki, "kamuda çalışan doktorların 30 Temmuzdan itibaren muayenehane açmalarının mümkün olmadığı"na ilişkin açıklaması ile ilgili aldığı yürütmeyi durdurma kararı konusunda, kamuda görevli hekimlerin serbest meslek icrasının yasaklanmasının, dava konusu basın açıklaması ile gerçekleşen bir işlem olmadığını, bu konuda, bakanlıkça alınmış icrai bir karar bulunmadığını bildirdi.

Kararın uygulama süresi içerisinde Danıştayca aksi yönde bir karar verilmediği takdirde, yargı kararı uygulanarak internet sitesindeki bu açıklamanın kaldırılacağı da belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Danıştay 5. Dairesinin, bakanlığın internet sitesindeki, "kamuda çalışan doktorların 30 Temmuzdan itibaren muayenehane açmalarının mümkün olmadığı" açıklamasıyla ilgili aldığı yürütmeyi durdurma kararı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen kanunun, Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edildiği, bu iptal kararı üzerine Bakanlıkça yapılan 16 Temmuz tarihli basın açıklamasının Türk Tabipler Birliği tarafından dava edilmesi üzerine, Danıştay 5. Dairesince dava konusu basın açıklamasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu karar ile esasen icrai bir niteliği bulunmayan ve 16 Temmuz tarihli Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasının yürürlüğünün durdurulduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kamuda görevli hekimlerin serbest meslek icrasının yasaklanması, dava konusu basın açıklaması ile gerçekleşen bir işlem değildir. Bu konuda, Bakanlığımızca alınmış icrai bir karar bulunmamaktadır. Herhangi bir hekimimiz hakkında yasaklama kararı verilmemiştir. Basın açıklaması da Anayasa Mahkemesinin 'gerekçesi belli olmayan' kararının yorumlanması niteliğindedir. Danıştay tarafından bu basın açıklamasının yürürlüğü durdurulmuştur. Kararın uygulama süresi içerisinde de Danıştayca aksi yönde bir karar verilmez ise Bakanlığımızca yargı kararı uygulanarak internet sitesinden davaya konu olan açıklama kaldırılacaktır."
{$ nextTitle $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}

{$ item.Description $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

ilgili haberler

 
LG
MD
SM
XS