Argüman Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Argüman Örnekleri...

Argüman Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Argüman Örnekleri...

Argüman Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Argüman Örnekleri...

Latincede bir bilginin ya da haberin doğruluğunu ilan etmeye, argüman sunmak denir. Orijinal dilinde "aguero" şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı fikir teatisinde bulunmak, tartışmak ve münazara etmektir. Özellikle Antik Yunan filozoflarının etkisinde kalan Romalı düşünürlerin gerçekleştirdikleri felsefi tartışmalar da aynı şekilde tanımlanmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Argüman Ne Demek?

Bir meseleye açıklık getirmek ya da karşı tarafın haksız olduğunu ispatlamak için öne sürülen belgelere argüman denir. Geçmiş çağlarda sadece yazılı belgeler için argüman sözcüğü kullanılıyor olsa da günümüzde delil teşkil eden her belge ve ifade argüman kabul edilmektedir.

Bir argümanda bulunması gerekene temel nitelikler şunlardır:

1- Net olması:

Örneğin flu çekilmiş bir fotoğraf ya da imzalanmamış bir belge mahkemede argüman olarak sunulamaz.

2- Objektif olması

Şahsi görüşler ve yorumlar, mantık, felsefe ve hukuk biliminde geçersiz sayılır.

3- Tahmine ve teoriye değil gerçeğe dayanması

Günümüzde her argüman bilimsel olmalıdır. Kimse şüphe üzerine tutuklanamayacağı gibi tahminlerle ya da teoriye dayanarak suçlanamaz da. Hukukun temel ilkelerinden biri olan "suçu ispat edilene kadar herkes suçsuzdur." ilkesi, argümanlar için de geçerlidir.

4- Neden - Sonuç İlişkisi

Sunulan argümanların herkes tarafından kabul edilmesi için neden - sonuç ilişkisine dayanması, yani temel mantık kurallarına uyması gerekir.

Argüman TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Sözlük Anlamı - Delil niteliği taşıyan her çeşit yazı, resim, kayıt ve fotoğraf

Not - Delil, burhan ve ispat sözcükleri argüman ile eş anlamlıdır.

İkinci Anlamı - Öne sürülen görüş, düşünce, teori, fikir

Üçüncü Anlamı - Felsefe ve mantıkta birden fazla önermeyle sonuca ulaşma yöntemi.

Argüman Örnekleri

1- Düşünüyorum öyleyse varım.

Düşünmek - Önerme
Var Olmak - Çıkarım

2- Hudus - Yaradılış Delili

Sonradan var olan her şeyin bir yaratıcısı vardır.
Öyleyse Tanrı vardır.