Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Footnote Reference
Cari Dönem
01.01.2024 - 31.03.2024
Current Period
01.01.2024 - 31.03.2024
Önceki Dönem
01.01.2023 - 31.03.2023
Previous Period
01.01.2023 - 31.03.2023
ifrs-full_IncomeStatementAbstract|
Kar veya Zarar Tablosu
Profit or loss [abstract]
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
KAR VEYA ZARAR KISMI
PROFIT (LOSS)
ifrs-full_Revenue|
Hasılat
Revenue
17
188.023.436
199.033.592
ifrs-full_CostOfSales|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Satışların Maliyeti
Cost of sales
18
-139.993.132
-171.401.426
kap-fr_GrossProfitLossFromCommercialOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS
48.030.304
27.632.166
kap-fr_RevenueFromFinanceSectorOperations|
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Revenue from Finance Sector Operations
kap-fr_FeePremiumCommissionAndOtherServiceIncome|
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
Fee, Premium, Commission and Other Service Income
kap-fr_ForeignCurrencyGains|
Kambiyo Gelirleri
Foreign Exchange Gains
kap-fr_InterestIncome|
Faiz Gelirleri
Interest Income
kap-fr_ProfitShareIncome|
Kar Payı Gelirleri
Profit Share Income
kap-fr_DerivativeFinancialTransactionsGains|
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
Derivative Financial Transactions Gains
kap-fr_IncomeFromPortfolioManagementOperations|
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
Income From Portfolio Management Operations
kap-fr_IncomeFromInsuranceServices|
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
Income From Insurance Services
kap-fr_IncomeFromPensionServices|
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
Income From Pension Services
kap-fr_UnrealizedProfitFromFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
Unrealized Profit from Financial Assets and Liabilities
kap-fr_OtherRevenuesFromFinanceSectorOperations|
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
Other Revenues from Finance Sector Operations
kap-fr_CostOfFinanceSectorOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Cost of Finance Sector Operations
kap-fr_FeePremiumCommissionsAndOtherServiceExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
Fee, Premium, Commissions and Other Service Expenses
kap-fr_ForeignExchangeLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kambiyo Giderleri
Foreign Exchange Losses
kap-fr_InterestExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Faiz Giderleri
Interest Expenses
kap-fr_ProfitShareExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kar Payı Giderleri
Profit Share Expenses
kap-fr_ProvisionExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Karşılık Giderleri
Provision Expenses
kap-fr_DerivativeFinancialTransactionsLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Derivative Financial Transactions Losses
kap-fr_ExpensesRelatedWithPortfolioManagementOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
Expenses Related with Portfolio Management Operations
kap-fr_ExpensesForInsuranceServices|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
Expenses For Insurance Services
kap-fr_ExpensesForPensionServices|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
Expenses For Pension Services
kap-fr_UnrealizedLossFromFinancialAssetsAndLiabilities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
Unrealized Loss from Financial Assets and Liabilities
kap-fr_OtherExpensesRelatedWithFinanceSectorOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
Other Expenses Related with Finance Sector Operations
kap-fr_GrossProfitLossFromFinanceSectorOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
GROSS PROFIT (LOSS) FROM FINANCE SECTOR OPERATIONS
kap-fr_ChangeInFairValueOfBiologicalAssets|
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
Change in Fair Value of Biological Assets
ifrs-full_GrossProfit|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BRÜT KAR (ZARAR)
GROSS PROFIT (LOSS)
48.030.304
27.632.166
ifrs-full_AdministrativeExpense|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Genel Yönetim Giderleri
General Administrative Expenses
19
-7.824.668
-6.444.574
kap-fr_MarketingExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Pazarlama Giderleri
Marketing Expenses
ifrs-full_ResearchAndDevelopmentExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Research and development expense
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Other Income from Operating Activities
20
0
290.761
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Other Expenses from Operating Activities
ifrs-full_OtherGainsLosses|
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
Other gains (losses)
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
40.205.636
21.478.353
ifrs-full_DifferenceBetweenCarryingAmountOfDividendsPayableAndCarryingAmountOfNoncashAssetsDistributed|
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of non-cash assets distributed
ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
Gain (loss) arising from derecognition of financial assets measured at amortised cost
kap-fr_InvestmentActivityIncome|
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Investment Activity Income
kap-fr_InvestmentActivityExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Investment Activity Expenses
ifrs-full_ImpairmentLossImpairmentGainAndReversalOfImpairmentLossDeterminedInAccordanceWithIFRS9|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
Impairment gain and reversal of impairment loss (impairment loss) determined in accordance with IFRS 9
21
-288.638
12.949
ifrs-full_ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Share of Profit (Loss) from Investments Accounted for Using Equity Method
ifrs-full_OtherIncomeExpenseFromSubsidiariesJointlyControlledEntitiesAndAssociates|
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
Other income (expense) from subsidiaries, jointly controlled entities and associates
ifrs-full_GainsLossesArisingFromDifferenceBetweenPreviousCarryingAmountAndFairValueOfFinancialAssetsReclassifiedAsMeasuredAtFairValue|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
Gains (Losses) Arising from Difference Between Previous Amortised Cost and Fair Value of Financial Assets Reclassified out of Amortised Cost into Fair Value through Profit or Loss Measurement Category
ifrs-full_CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
Cumulative Gain (Loss) Previously Recognised in Other Comprehensive Income Arising from Reclassification of Financial Assets out of Fair Value through Other Comprehensive Income into Fair Value through Profit or Loss Measurement Category
ifrs-full_HedgingGainsLossesForHedgeOfGroupOfItemsWithOffsettingRiskPositions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Hedging Gains (Losses) for Hedge of Group of Items with Offsetting Risk Positions
kap-fr_ProfitLossBeforeFinancingExpense|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE)
39.916.998
21.491.302
ifrs-full_FinanceIncome|
Finansman Gelirleri
Finance income
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Finansman Giderleri
Finance costs
22
-162.037
-79.474
ifrs-full_GainsLossesOnNetMonetaryPosition|
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
Gains (losses) on net monetary position
-56.504.842
-66.501.589
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX
-16.749.881
-45.089.761
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Tax (Expense) Income, Continuing Operations
kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Current Period Tax (Expense) Income
kap-fr_DeferredIncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Deferred Tax (Expense) Income
ifrs-full_ProfitLossFromContinuingOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
-16.749.881
-45.089.761
ifrs-full_ProfitLossFromDiscontinuedOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
PERIOD PROFIT/LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEM KARI (ZARARI)
PROFIT (LOSS)
-16.749.881
-45.089.761
ifrs-full_ProfitLossAttributableToAbstract|
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Profit (loss), attributable to [abstract]
ifrs-full_ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Non-controlling Interests
0
0
ifrs-full_ProfitLossAttributableToOwnersOfParent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ana Ortaklık Payları
Owners of Parent
-16.749.881
-45.089.761
ifrs-full_EarningsPerShareAbstract|
Pay Başına Kazanç
Earnings per share [abstract]
ifrs-full_EarningsPerShareLineItems|
Pay Başına Kazanç
Earnings per share [line items]
ifrs-full_BasicEarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Basic earnings per share
ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations
(1 TL nominal hisseye karşılık)
23
-0,10430000
-0,28080000
ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Basic Earnings (Loss) Per Share from Discontinued Operations
ifrs-full_DilutedEarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Diluted Earnings Per Share
ifrs-full_DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Diluted Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations
ifrs-full_DilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Diluted Earnings (Loss) per Share from Discontinued Operations