Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Footnote Reference
Özkaynaklar
Equity
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Equity attributable to owners of parent [member]
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Non-controlling interests [member]
Ödenmiş Sermaye
Issued Capital
Sermaye Düzeltme Farkları
Inflation Adjustments on Capital
Birleşme Denkleştirme Hesabı
Balancing Account for Merger Capital
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
Additional Capital Contribution of Shareholders
Sermaye Avansı
Capital Advance
Geri Alınmış Paylar
Treasury Shares
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Capital Adjustments due to Cross-Ownership
Pay İhraç Primleri / İskontoları
Share premiums or discounts
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests
Pay Bazlı Ödemeler
Share Based Payments
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Restricted Reserves Appropriated From Profits [member]
Diğer Özkaynak Payları
Other equity interest [member]
Diğer Yedekler
Other reserves [member]
Ödenen Kar Payı Avansları (Net)
Advance Dividend Payments (Net)
Birikmiş Karlar
Retained Earnings
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları
Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member]
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar)
Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss
Yabancı Para Çevrim Farkları
Exchange Differences on Translation
Diğer Kazanç / Kayıplar
Other Reserves Of Other Gains (Losses)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Exchange Differences on Translation
Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları
Reserve Of Gains or Losses on Hedge
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları
Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
Change in Value of Time Value of Options
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss
Diğer Kazanç / Kayıplar
Other Gains (Losses)
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Prior Years' Profits or Losses
Net Dönem Karı Zararı
Net Profit or Loss
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Increases (Decreases) on Revaluation of Right-of-use Assets
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Other Revaluation Increases (Decreases)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Cash Flow Hedges
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Other Gains or Losses on Hedge
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Reserve of Other Remeasuring or Reclassification Adjustments
Önceki Dönem
01.01.2023 - 31.03.2023
Previous Period
01.01.2023 - 31.03.2023
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Statement of changes in equity [abstract]
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Statement of changes in equity [line items]
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
Equity at beginning of period
50.000.000
250.636.292
1.222.956
23.684
23.684
23.684
1.222.894
-105.731.401
30.636.052
-75.095.349
228.010.477
228.010.477
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Accounting Policy Changes
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Required Changes in Accounting Policies
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Errors
kap-fr_OtherRestatements|
Diğer Düzeltmeler
Other Restatements
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Restated Balances
kap-fr_Transfers|
Transferler
Transfers
30.636.052
-30.636.052
0
0
0
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Total Comprehensive Income (Loss)
-297.429
-297.429
-297.429
5.639.776
5.639.776
5.342.347
5.342.347
ifrs-full_ProfitLoss|
Dönem Karı (Zararı)
Profit (loss)
5.639.776
5.639.776
5.639.776
5.639.776
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Other Comprehensive Income (Loss)
[22]
-297.429
-297.429
-297.429
-297.429
-297.429
ifrs-full_IssueOfEquity|
Sermaye Arttırımı
Issue of equity
kap-fr_CapitalDecrease|
Sermaye Azaltımı
Capital Decrease
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance|
Sermaye Avansı
Capital Advance
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision|
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
Effect of Merger or Liquidation or Division
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Effects of Business Combinations Under Common Control
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments|
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
Advance Dividend Payments
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kar Payları
Dividends Paid
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Decrease through Other Distributions to Owners
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
Increase (Decrease) through Share-Based Payment Transactions
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary|
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
Acquisition or Disposal of a Subsidiary
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl|
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Increase (decrease) through changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control, equity
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders|
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
Transactions with noncontrolling shareholders
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
Increase through Other Contributions by Owners
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Amount Removed from Reserve of Cash Flow Hedges and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Amount Removed from Reserve of Change in Value of Time Value of Options and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Amount Removed from Reserve of Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Amount Removed from Reserve of Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which fair Value Hedge Accounting is Applied
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Increase (decrease) through other changes, equity
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
Equity at end of period
50.000.000
250.636.292
1.222.956
-273.745
-273.745
-273.745
1.222.894
-75.095.349
5.639.776
-69.455.573
233.352.824
233.352.824
Cari Dönem
01.01.2024 - 31.03.2024
Current Period
01.01.2024 - 31.03.2024
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Statement of changes in equity [abstract]
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Statement of changes in equity [line items]
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
Equity at beginning of period
50.000.000
250.636.292
1.222.956
50.975
50.975
50.975
19.433.212
-48.303.320
-7.108.253
-55.411.573
265.931.862
265.931.862
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Accounting Policy Changes
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Required Changes in Accounting Policies
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Adjustments Related to Errors
kap-fr_OtherRestatements|
Diğer Düzeltmeler
Other Restatements
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Restated Balances
kap-fr_Transfers|
Transferler
Transfers
-7.108.253
7.108.253
0
0
0
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Total Comprehensive Income (Loss)
-85.875
-85.875
-85.875
-27.961
-13.650.986
-88.564.785
-102.215.771
-102.329.607
-102.329.607
ifrs-full_ProfitLoss|
Dönem Karı (Zararı)
Profit (loss)
-13.650.986
-88.564.785
-102.215.771
-102.215.771
-102.215.771
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Other Comprehensive Income (Loss)
[22]
-85.875
-85.875
-85.875
-27.961
-113.836
-113.836
ifrs-full_IssueOfEquity|
Sermaye Arttırımı
Issue of equity
kap-fr_CapitalDecrease|
Sermaye Azaltımı
Capital Decrease
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance|
Sermaye Avansı
Capital Advance
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision|
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
Effect of Merger or Liquidation or Division
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Effects of Business Combinations Under Common Control
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments|
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
Advance Dividend Payments
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kar Payları
Dividends Paid
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Decrease through Other Distributions to Owners
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
Increase (Decrease) through Share-Based Payment Transactions
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary|
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
Acquisition or Disposal of a Subsidiary
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl|
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Increase (decrease) through changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control, equity
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders|
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
Transactions with noncontrolling shareholders