Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Footnote Reference
Cari Dönem
31.03.2024
Current Period
31.03.2024
Önceki Dönem
31.12.2023
Previous Period
31.12.2023
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Statement of Financial Position (Balance Sheet)
ifrs-full_AssetsAbstract|
Varlıklar
Assets [abstract]
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEN VARLIKLAR
CURRENT ASSETS
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
Cash and cash equivalents
3
1.919.424
1.301.540
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects|
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
Cash Accounts Regarding Real Estate Projects
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar
Financial Investments
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Restricted Bank Balances
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar
Time Deposits
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Financial Assets Available-for-sale
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
Financial Investments Held To Maturity
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
Financial Assets Held For Trading
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
Financial Assets Designated at Fair Value Through Profit or Loss
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Financial Investments with Risks on Policyholders
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
Investments in Equity Instruments
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
Financial Assets Measured at Amortised Cost
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar
Other Financial Investments
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Financial Assets Given As Colleteral
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar
Trade Receivables
5
22.978.592
73.791.411
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Trade Receivables Due From Related Parties
730.799
838.753
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Trade Receivables Due From Unrelated Parties
22.247.793
72.952.658
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Receivables From Financial Sector Operations
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
Reserve Deposits with the Central Bank of the Republic Turkey
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar
Other Receivables
7
66.016.224
35.548.558
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Other Receivables Due From Related Parties
15.108.835
14.083.382
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Other Receivables Due From Unrelated Parties
50.907.389
21.465.176
ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
Contract Assets
kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
Contract Assets from Ongoing Construction Contracts
kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts
kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları
Other Contract Assets
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
Financial Assets Regarding Service Concession Arrangements
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar
Derivative Financial Assets
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Assets Held for Trading
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Assets Held for Hedging
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar
Inventories
9
11.746.960
11.751.222
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Proje Halindeki Stoklar
Inventories Work-in Progress
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar
Biological Assets
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler
Prepayments
10
2.514.337
2.643.809
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Prepayments to Related Parties
19.520
22.460
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Prepayments to Unrelated Parties
2.494.817
2.621.349
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
Deferred Insurance Acquisition Costs
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Current Tax Assets
22
5.878
6.729
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
Current Non-cash Free Collaterals that can be Used
ifrs-full_OtherCurrentAssets|
Diğer Dönen Varlıklar
Other current assets
16
2.061.149
3.068.082
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Other Current Assets Due From Related Parties
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Other Current Assets Due From Unrelated Parties
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
ARA TOPLAM
SUB-TOTAL
107.242.564
128.111.351
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Distribution to Owners
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
Total current assets
107.242.564
128.111.351
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURAN VARLIKLAR
NON-CURRENT ASSETS
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar
Financial Investments
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Restricted Bank Balances
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar
Time Deposits
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
Financial Assets Available-for-Sale
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
Financial Investments Held To Maturity
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
Financial Assets Held For Trading
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
Financial Assets Designated As at Fair Value Through Profit or Loss
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Financial Investments with Risks on Policyholders
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
Investments in Equity Instruments
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
Financial Assets Measured at Amortised Cost
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar
Other Financial Investments
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar
Trade Receivables
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Trade Receivables Due From Related Parties
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Trade Receivables Due From Unrelated Parties
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Receivables From Financial Sector Operations
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar
Other Receivables
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Other Receivables Due From Related Parties
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Other Receivables Due From Unrelated Parties
ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
Contract Assets
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
Contract Assets from Ongoing Construction Contracts
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts
kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları
Other Contract Assets
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
Financial Assets regarding Service Concession Arrangements
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar
Derivative Financial Assets
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Assets Held for Trading
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Assets Held for Hedging
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar
Inventories
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Investments accounted for using equity method
11
1.199.617
1.233.740
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar
Biological assets
ifrs-full_InvestmentProperty|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Investment property
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress|
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Investment Properties Work in Progress
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment|
Maddi Duran Varlıklar
Property, plant and equipment
12
24.911.616
27.616.881
kap-fr_LandAndPremises|
Arazi ve Arsalar
Land and Premises
kap-fr_LandImprovements|
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
Land Improvements
ifrs-full_Buildings|
Binalar
Buildings
kap-fr_MachineryAndEquipments|
Tesis, Makine ve Cihazlar
Machinery And Equipments
ifrs-full_Vehicles|
Taşıtlar
Vehicles
ifrs-full_FixturesAndFittings|
Mobilya ve Demirbaşlar
Fixtures and fittings
kap-fr_LeaseholdImprovements|
Özel Maliyetler
Leasehold Improvements
kap-fr_BearerPlants|
Taşıyıcı Bitkiler
Bearer Plants
kap-fr_AssestSubjectToDepletion|
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Assets Subject to Depletion
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Construction in Progress
kap-fr_OperationalLeaseAssets|
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
Operational Lease Assets
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment|
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Other property, plant and equipment
kap-fr_RightOfUseAssets|
Kullanım Hakkı Varlıkları
Right of Use Assets
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Intangible assets and goodwill
13
40.603.321
40.658.400
ifrs-full_Goodwill|
Şerefiye
Goodwill
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements|
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
Rights Regarding Concession Arrangements
kap-fr_OtherRights|
Diğer Haklar
Other Rights
kap-fr_Patents|
Patentler
Patents
ifrs-full_BrandNames|
Markalar
Brand names
kap-fr_Licenses|
Lisanslar
Licenses
kap-fr_ComputerSoftwares|
Bilgisayar Yazılımları
Computer Softwares
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
Capitalized Development Costs
ifrs-full_OtherIntangibleAssets|
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Other intangible assets
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler
Prepayments
10
682.442
910.882
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Prepayments to Related Parties
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Prepayments to Unrelated Parties
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Deferred Tax Asset
22
0
729.832
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
Current Tax Assets, Non-current
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
Non-current Non-cash Free Collaterals that can be Used
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Diğer Duran Varlıklar
Other Non-current Assets
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties|
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
Other Non-Current Assets Due From Related Parties
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
Other Non-Current Assets Due From Unrelated Parties
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
Total non-current assets
67.396.996
71.149.735
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
Total assets
174.639.560
199.261.086
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
KAYNAKLAR
LIABILITIES AND EQUITY
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
CURRENT LIABILITIES
kap-fr_CurrentBorowings|
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Current Borrowings
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Current Borrowings From Related Parties
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri
Bank Loans
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Lease Liabilities
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
Issued Debt Instruments
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Other short-term borrowings
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Current Borrowings From Unrelated Parties
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri
Bank Loans
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Lease Liabilities
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
Issued Debt Instruments
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Other short-term borrowings
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings|
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Current Portion of Non-current Borrowings
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Current Portion of Non-current Borrowings from Related Parties
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri
Bank Loans
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Lease Liabilities
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
Issued Debt Instruments
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Current Portion of other Non-current Borrowings
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Current Portion of Non-current Borrowings from Unrelated Parties
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri
Bank Loans
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Lease Liabilities
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
Issued Debt Instruments
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Current Portion of other Non-current Borrowings
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yükümlülükler
Other Financial Liabilities
6
0
81.726
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
Put Option Liabilities Related with Non-controlling Interests
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Teminat Sözleşmeleri
Financial Guarantee Contracts
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
Other Miscellaneuous Financial Liabilities
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Borçlar
Trade Payables
5
1.661.723
7.370.938
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Trade Payables to Related Parties
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Trade Payables to Unrelated Parties
1.661.723
7.370.938
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Payables on Financial Sector Operations
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
Payables to Related Parties on Financial Sector Operations
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Payables to Unrelated Parties on Financial Sector Operations
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Employee Benefit Obligations
15
2.432.101
1.963.663
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Borçlar
Other Payables
7
28.750.062
52.962.145
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Other Payables to Related Parties
9.407
10.824
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Other Payables to Unrelated Parties
28.740.655
52.951.321
ifrs-full_CurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Contract Liabilities
8
13.944.570
47.177.696
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
Contract Liabilities from Ongoing Construction Contracts
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
Contract Liabilities from Sale of Goods and Service Contracts
kap-fr_OtherCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
Other Contact Liabilities
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
Liabilites Due to Investments Accounted for Using Equity Method
11
22.632
14.674
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar
Derivative Financial Liabilities
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Liabilities Held for trading
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Liabilities Held for Hedging
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet Teşvik ve Yardımları
Government Grants
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Deferred Income Other Than Contract Liabilities
10
125.079
135.738
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Deferred Income Other Than Contract Liabilities From Related Parties
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Deferred Income Other Than Contract Liabilities from Unrelated Parties
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Current tax liabilities, current
ifrs-full_CurrentProvisions|
Kısa Vadeli Karşılıklar
Current provisions
14,15
2.162.261
2.353.519
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Current provisions for employee benefits
280.283
188.047
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Insurance Technical Reserves
ifrs-full_OtherShorttermProvisions|
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Other current provisions
1.881.978
2.165.472
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Other Current Liabilities
16
5.617.842
6.433.153
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Other Current Liabilities to Related Parties
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Other Current Liabilities to Unrelated Parties
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
ARA TOPLAM
SUB-TOTAL
54.716.270
118.493.252
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Liabilities included in disposal groups classified as held for sale
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Liabilities Included in Disposal Groups Classified as Held for Distribution to Owners
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Total current liabilities
54.716.270
118.493.252
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
NON-CURRENT LIABILITIES
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Long Term Borrowings
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Long Term Borrowings From Related Parties
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri
Bank Loans
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Lease Liabilities
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
Issued Debt Instruments
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
Other Long-term borrowings
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Long Term Borrowings From Unrelated Parties
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri
Bank Loans
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Lease Liabilities
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
Issued Debt Instruments
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
Other long-term borrowings
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yükümlülükler
Other Financial Liabilities
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
Put Option Liabilities Related with Non-controlling Interests
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Teminat Sözleşmeleri
Financial Guarantee Contracts
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
Other Miscellaneous Financial Liabilities
kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Borçlar
Trade Payables
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Trade Payables To Related Parties
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Trade Payables To Unrelated Parties
kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Payables on Financial Sector Operations
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
Payables to Related Parties on Financial Sector Operations
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Payables to Unrelated Parties on Financial Sector Operations
kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Employee Benefit Obligations
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Borçlar
Other Payables
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Other Payables to Related Parties
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Other Payables to Unrelated parties
ifrs-full_NoncurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Contract Liabilities
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
Contract Liabilities from Ongoing Construction Contracts
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
Contract Liabilities from Sale of Goods and Service Contracts
kap-fr_OtherNonCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
Other Contract Liabilities
kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
Liabilites due to Investments Accounted for Using Equity Method
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar
Derivative Financial Liabilities
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Liabilities Held for Trading
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
Derivative Financial Liabilities Held for Hedging
ifrs-full_NoncurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet Teşvik ve Yardımları
Government grants
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Deferred Income Other Than Contract Liabilities
kap-fr_DeferredIincomeClassifiedAsNoncurrentFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Deferred Income Other Than Contract Liabilities From Related Parties
kap-fr_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentFromUnrelatedPparties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Deferred Income Other Than Contract Liabilities from Unrelated Parties
ifrs-full_NoncurrentProvisions|
Uzun Vadeli Karşılıklar
Non-current provisions
15
4.925.361
3.396.293
ifrs-full_NoncurrentProvisionsForEmployeeBenefits|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Non-current provisions for employee benefits
4.925.361
3.396.293
kap-fr_GeneralProvisions|
Genel Karşılıklar
General Provisions
kap-fr_FreeProvisionsForContingencies|
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
Free Provisions for Contingencies
kap-fr_NonCurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Insurance Technical Reserves
ifrs-full_OtherLongtermProvisions|
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Other non-current provisions
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Current Tax Liabilities
ifrs-full_DeferredTaxLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Deferred Tax Liabilities
22
8.202.683
0
ifrs-full_OtherNoncurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Other non-current liabilities
kap-fr_OtherNoncurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Other Non-Current Liabilities to Related Parties
kap-fr_OtherNoncurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Other Non-current Liabilities to Unrelated Parties
ifrs-full_NoncurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Total non-current liabilities
13.128.044
3.396.293
ifrs-full_Liabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
Total liabilities
67.844.314
121.889.545
ifrs-full_EquityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ÖZKAYNAKLAR
EQUITY
ifrs-full_EquityAttributableToOwnersOfParent|
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Equity attributable to owners of parent
17
108.015.193
78.208.869
ifrs-full_IssuedCapital|
Ödenmiş Sermaye
Issued capital
17
20.990.000
20.990.000
kap-fr_InflationAdjustmentsOnCapital|
Sermaye Düzeltme Farkları
Inflation Adjustments on Capital
17
184.807.707
184.807.707
kap-fr_BalancingAccountForMergerCapital|
Birleşme Denkleştirme Hesabı
Balancing Account for Merger Capital
kap-fr_AdditionalCapitalContributionOfShareholders|
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
Additional Capital Contribution of Shareholders
kap-fr_CapitalAdvance|
Sermaye Avansı
Capital Advance
ifrs-full_TreasuryShares|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Geri Alınmış Paylar (-)
Treasury Shares (-)
kap-fr_CapitalAdjustmentsDueToCrossOwnership|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Capital Adjustments due to Cross-Ownership (-)
ifrs-full_SharePremium|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
Share Premium (Discount)
2.243.684
2.243.684
kap-fr_EffectsOfCombinationsOfEntitiesOrBusinessesUnderCommonControl|
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Effects of Business Combinations Under Common Control
kap-fr_PutOptionRevaluationFundRelatedWithNoncontrollingInterests|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests
kap-fr_ShareBasedPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Pay Bazlı Ödemeler (-)
Share Based payments (-)
kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Other Accumulated Comprehensive Income (Loss) that will not be Reclassified in Profit or Loss
17
443.996
-644.434
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesFromInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
Gains (Losses) from investments in equity instruments
kap-fr_AccumulatedRevaluationAndRemeasurementGainsOrLossesThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Revaluation and Remeasurement
443.996
-644.434
kap-fr_AccumulatedIncreasesOrDecreasesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment
kap-fr_AccumulatedIncreasesOrDecreasesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible assets
kap-fr_AccumulatedIncreasesOrDecreasesOnRevaluationOfRightOfUseAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Increases (Decreases) on Revaluation of Right-of-use assets
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans
443.996
-644.434
kap-fr_OtherAccumulatedRevaluationIncreasesOrDecreases|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Other Revaluation Increases (Decreases)
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesDueToChangeInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiability|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability
kap-fr_AccumulatedGainsLossesOnHedgingInstrumentsThatHedgeInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments
kap-fr_AccumulatedShareOfOtherComprehensiveIncomeOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Share of Other Comprehensive Income of Investments Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss
kap-fr_AccumulatedExchangeDifferencesOnTranslationThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Çevrim Farkları
Exchange Differences on Translation
kap-fr_OtherAccumulatedGainsOrLossesThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
Other Gains (Losses)
kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Other Accumulated Comprehensive Income (Loss) that will be Reclassified in Profit or Loss
kap-fr_AccumulatedExchangeDifferencesThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Çevrim Farkları
Exchange Differences on Translation
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnHedgeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Hedge
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnCashFlowHedges|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Cash Flow Hedges
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnHedgesOfNetInvestmentInForeignOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Hedges of Net Investment in Foreign Operations
kap-fr_OtherAccumulatedGainsOrLossesOnHedge|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Other Gains (Losses) on Hedge
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRevaluationAndReclassificationThatWillBeReClassifiedToProfitOrloss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification
kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRemeasuringAndOrReclassificationOfAvailableForSaleFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets
kap-fr_AccumulatedGainsLossesFromFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
kap-fr_OtherAccumulatedGainsOrLossesOnRevaluationAndReclassificationThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Other Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification
kap-fr_AccumulatedChangeInValueOfTimeValueOfOptions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
Change in Value of Time Value of Options
kap-fr_AccumulatedChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts
kap-fr_AccumulatedChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreads|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads
kap-fr_AccumulatedShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Share of other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using equity method that will be reclassified to profit or loss
kap-fr_OtherAccumulatedGainsLossesThatWillBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
Other Gains (Losses)
kap-fr_RestrictedReservesAppropriatedFromProfits|
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Restricted Reserves Appropriated From Profits
4.570.534
4.570.534
kap-fr_ProfitFromSalesOfParticipationSharesOrPropertyThatWillBbeAddedToShareCapital|
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
Profit from Sales of Participation Shares or Property that will be Added to Share Capital
kap-fr_LegalReserves|
Yasal Yedekler
Legal Reserves
4.570.534
4.570.534
kap-fr_TreasuryShareReserves|
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
Treasury Share Reserves
kap-fr_VentureCapitalFund|
Girişim Sermayesi Fonu
Venture Capital Fund
kap-fr_OtherRestrictedProfitReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
Other Restricted Profit Reserves
ifrs-full_OtherEquityInterest|
Diğer Özkaynak Payları
Other equity interest
ifrs-full_OtherReserves|
Diğer Yedekler
Other reserves
kap-fr_AdvanceDividendPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
Advance Dividend Payments (Net) (-)
kap-fr_PriorYearsProfitsOrLosses|
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Prior Years' Profits or Losses
-133.405.294
-116.837.900
kap-fr_CurrentPeriodNetProfitOrLossClassifiedInEquity|
Net Dönem Karı veya Zararı
Current Period Net Profit Or Loss
28.364.566
-16.920.722
ifrs-full_NoncontrollingInterests|
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Non-controlling interests
-1.219.947
-837.328
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
Total equity
106.795.246
77.371.541