***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 04.04.2024
Genel Kurul Tarihi 29.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2024 - 31.12.2024 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - 2023 yılında gerçekleştirilen pay geri alımları ve elden çıkarılan paylar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL İLAN VE ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269135


BIST