Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHRKT00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREHRKT00031
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, HRKET, TREHRKT00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHRKT00023
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREHRKT00031
0
0
C Grubu, HRKET, TREHRKT00015
0
0
Ek Açıklamalar

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 1.037.328.343,00 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirket'in işbu kararı takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
96.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.020.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.469.045.473
15.361.886,47
4. Vergiler ( - )
403.064.273
11.820.766,83
5. Net Dönem Kârı
1.037.328.343
3.541.119,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
20.827.452
177.055,98
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.016.500.891
3.364.063,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.501.818
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.019.002.703
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.016.500.891
3.364.063,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar