Özet Bilgi
2022 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CEMAS, TRECMAS00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CEMAS, TRECMAS00010
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.03.2024 tarihli 2022 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı:


2-Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 480.041.608,74 TL, TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 220.434.145,12 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında (11.021.707,26 TL) birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olarak 209.412.437,86 TL kaldığı görülmektedir.

TMS/TFRS ve TTK/VUK mali tablolarında yer alan kârın oluşumu incelendiğinde, kârın esas itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sırasında 02-19 Mart 2021 tarihleri arasında sağlanan fonların henüz yatırım harcamalarına dönüşmemiş kısımlarının mevduatı olarak tutulmasından kaynaklanan kur farkı ve faiz gelirlerinden meydan geldiği anlaşılmaktadır. TMS/TFRS mali tablolarında 144.688.372 TL kur farkı ve faiz gelirleri' TTK/VUK mali tablolarında ise net 165.482.447,40 TL kur farkı ve faiz gelirleri bulunmaktadır. Ayrıca TMS/TFRS mali tablolarında 143.903.998 TL henüz realize olmamış Ertelenmiş Vergi geliri bulunmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikasının ikinci paragrafında yer alan Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır yaklaşımı çerçevesinde, nakit kâr dağıtımının Şirketimizin finansal yapısını olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek 2022 yılında oluşan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların 127.934.282,947 adet ret oyuna karşı 189584617,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezıt söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
CEMAS 2022 Yılı Kar Dagitim Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
791.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
12.431.345
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
358.271.388
220.434.145,12
4. Vergiler ( - )
138.553.989
0
5. Net Dönem Kârı
490.471.516
220.434.145,12
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-11.021.707,26
-11.021.707,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
479.449.808,74
209.412.437,86
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
591.800
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
480.041.608,74
209.412.437,86
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
480.041.608,74
209.412.437,86
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0