***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.1. 132.875.635 64.239.383 64.521.636 33.204.696
Satışların Maliyeti
21.2. -60.094.704 -39.985.205 -23.963.851 -20.114.868
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.780.931 24.254.178 40.557.785 13.089.828
BRÜT KAR (ZARAR)
72.780.931 24.254.178 40.557.785 13.089.828
Genel Yönetim Giderleri
22. -4.530.714 -6.792.980 -1.845.620 -5.253.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1. 2.702.861 39.352.635 1.288.362 38.900.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2. -4.210.326 -2.134.046 -3.841.237 1.813.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.742.752 54.679.787 36.159.290 48.550.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1. 250.900 257.788 257.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24.2. -480.106 390.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.1. 2.227.225 1.811.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.740.771 54.937.575 38.361.112 48.808.275
Finansman Gelirleri
25.1. 172.199.582 65.294.144 45.862.591 22.004.087
Finansman Giderleri
25.2. -128.829.026 -63.196.983 -29.570.343 -27.567.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.111.327 57.034.736 54.653.360 43.244.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.967.331 1.376.621 1.379.066 1.223.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.967.331 1.376.621 1.379.066 1.223.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.888.580 48.720.694
Dönem Karı (Zararı)
115.078.658 58.411.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.877.310 -13.434.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 33.275.915 25.918.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.522 81.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 24.068 53.325
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -41.449 28.425
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 157.903
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-37.704.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.190.785 -95.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.190.785
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -95.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
480.105 -257.788
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 480.105 -257.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -23.605.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.971.831 -1.376.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-250.900
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-250.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.932.612 3.744.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.628.752 -3.313.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.601.727 14.518.376
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -270.339 -5.870.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.149.222 12.073.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -37.649 147.996
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.594.472 -276.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.455.371 -13.534.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 556.064 -2.317.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 3.899.307 -11.216.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.888.580 48.720.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.972.029 -126.200.485
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-37.290.988
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -19.925.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -46.769 -88.909.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.725.080 40.529.197
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -55.611.483 -39.470.803
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
9 -3.113.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.191.471 -36.950.594
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.484.818 79.598.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.706.653 42.648.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 443.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.706.653 43.091.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 39.706.652 21.823.513
Ticari Alacaklar
8.1. 11.091.584 14.720.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1.2.1. 11.091.584 14.720.336
Diğer Alacaklar
9.1. 2.316.638 212.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.1.1. 2.301.752 200.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.1. 14.886 12.184
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.1. 211.117 29.336
Diğer Dönen Varlıklar
12.1.1. 1.214.137 1.770.201
ARA TOPLAM
54.540.128 38.555.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.540.128 38.555.951
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10. 24.328.928 17.455.834
Diğer Alacaklar
9.1. 101.864 103.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.2. 101.864 103.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.1. 56.207.301
Maddi Duran Varlıklar
13 1.910.907.106 1.344.576.918
Arazi ve Arsalar
19.392.969 13.601.112
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.178.465 1.558.584
Binalar
4.419.929 3.151.074
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.884.528.754 1.325.671.081
Taşıtlar
2.394
Mobilya ve Demirbaşlar
386.989 592.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 16.773 4.723
Patentler
16.773 4.723
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2. 108.666 20.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.991.670.638 1.362.161.153
TOPLAM VARLIKLAR
2.046.210.766 1.400.717.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16. 48.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.387
Banka Kredileri
48.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.1. 96.968.968 77.608.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.968.968 77.608.100
Banka Kredileri
96.968.968 77.608.100
Ticari Borçlar
8.2. 4.379.243 1.230.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.2.1.1. 1.251.034 429.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2.2.1. 3.128.209 800.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.1. 151.442 189.091
Diğer Borçlar
9.2. 9.739.250 5.148.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2.1.1. 3.230.502 4.240.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2.2.1. 6.508.748 908.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.2.1. 1.594.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.594.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2. 184.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.2.1. 3.899.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.899.307
ARA TOPLAM
115.370.858 85.770.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.370.858 85.770.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.2. 355.878.133 319.614.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
355.878.133 319.614.711
Banka Kredileri
355.878.133 319.614.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.896 119.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.2. 178.896 78.255
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.1. 41.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.2. 212.226.270 151.275.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.283.299 471.009.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
683.654.157 556.780.324
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.362.556.609 843.936.780
Ödenmiş Sermaye
20.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.2. 70.000.000 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.4.1. 224.044.855 202.661.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.4.2. 763.669.435 381.511.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.5 201.904.905 133.619.734
Net Dönem Karı veya Zararı
115.078.658 68.285.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.362.556.609 843.936.780
TOPLAM KAYNAKLAR
2.046.210.766 1.400.717.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 202.692.539 36.948.027 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056
Transferler
29.673.453 -29.673.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.676 79.598.850 58.411.357 137.979.531 137.979.531
Dönem Karı (Zararı)
58.411.357 58.411.357 58.411.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.676 79.598.850 79.568.174 79.568.174
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
70.000.000 70.000.000 70.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 116.546.877 133.619.734 58.411.357 569.098.587 569.098.587
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.398.059 -15.067 382.158.179 115.078.658 518.619.829 518.619.829
Dönem Karı (Zararı)
115.078.658 115.078.658 115.078.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.398.059 -15.067 382.158.179 403.541.171 403.541.171
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 21.398.059 202.692.539 -45.743 763.669.435 201.904.905 115.078.658 1.362.556.609 1.362.556.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.382.993 -30.676 1.650.035 -15.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.1. -19.567 -40.901 -1.510 -20.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
26.1. 21.398.059 1.651.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.501 10.225 347 5.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.1. 4.501 10.225 347 5.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
382.158.179 79.598.850 133.882.920 12.833.629
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
26.2. 382.158.179 79.598.850 133.882.920 12.833.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.541.172 79.568.174 135.532.955 12.817.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
518.619.830 137.979.531 191.565.381 57.286.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
518.619.830 137.979.531 191.565.381 57.286.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074735


BIST