[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
4. BOARD OF DIRECTORS-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Director average attendance rate at board meetings
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5. Board Committees
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartersYönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda Diğer Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As Other In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Dilek Emil
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Cemal Tüfekçi
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Dilek Emil
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Cemal Tüfekçi
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ayşe Yıldıran Yüksel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Çiğdem Yılmaz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)