***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 06.03.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559 Seyhan / Adana

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,
12 - Şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15 - 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 4 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263724


BIST