***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 237.617.000 101.627.199 81.239.280 36.427.373
Satışların Maliyeti
21,23 -150.531.124 -70.520.285 -54.750.997 -29.050.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.085.876 31.106.914 26.488.283 7.376.994
BRÜT KAR (ZARAR)
87.085.876 31.106.914 26.488.283 7.376.994
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -10.050.964 -2.798.957 -4.526.576 -842.728
Pazarlama Giderleri
22,23 -1.314.414 -898.952 -535.205 -360.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 30.259.310 12.913.236 7.761.710 5.267.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -25.764.445 -17.470.187 -14.901.794 -4.541.279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.215.363 22.852.054 14.286.418 6.899.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 919.006 161.577 335.492 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -70.156 0 -58.879 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 18.464.286 10.235.902 -1.437.523 1.198.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.528.499 33.249.533 13.125.508 8.097.718
Finansman Gelirleri
26 17.402.879 4.050.438 11.417.866 1.063.530
Finansman Giderleri
26 -11.076.386 -2.725.715 -1.361.154 -621.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.854.992 34.574.256 23.182.220 8.539.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-138.849 -1.062.642 14.278.703 -524.890
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -13.135.248 0 -842.627 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 12.996.399 -1.062.642 15.121.330 -524.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28 105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 0,81300000 0,25800000 0,28800000 0,06200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.808.550 13.774.863
Dönem Karı (Zararı)
20 105.716.143 33.511.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.260.257 -3.683.928
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 5.062.957 5.457.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3,6 2.624.210 440.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,18 4.438.341 1.004.617
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -919.006 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,24,26 576.544 95.513
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24,26 -6.717.866 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.509.502
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.509.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.464.286 -10.235.902
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 138.849 1.062.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.222.214 -16.073.159
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -27.698.161 -4.366.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.320 -238.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,7 -351.320 -238.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -52.787.049 -11.492.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.771.863 -1.201.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 2.178.916 991.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.089.677 1.021.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.430.238 -260.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 -462.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 5.143.622 -64.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.233.672 13.754.527
Ödenen Faiz
8,26 -1.105.978 -1.081.587
Alınan Faiz
26 0 1.278.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -234.776 -176.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -10.084.368 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.944.986 -7.159.848
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5,11 10.984.206 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -10.967.160 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 854.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.595.643 -8.094.614
Alınan Temettüler
25 919.006 0
Alınan Faiz
3,25,26 714.605 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 80.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.218.285 -3.040.423
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -12.218.285 -3.040.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.354.721 3.574.592
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.203.533 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.848.812 3.574.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.202.237 19.808.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.051.049 23.383.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.980.893 34.202.237
Ticari Alacaklar
5,6 41.066.347 15.787.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 718.711 3.055.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.347.636 12.731.554
Diğer Alacaklar
7 952.361 601.041
Stoklar
9 73.776.508 21.266.977
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.754.937 4.951.635
Diğer Dönen Varlıklar
19 147.928 85.350
ARA TOPLAM
166.678.974 76.894.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.678.974 76.894.272
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 60.599.361 49.632.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 96.206.524 78.831.872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.887.789 3.174.580
Maddi Duran Varlıklar
13 57.314.369 56.491.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 75.240 79.066
Peşin Ödenmiş Giderler
10 424.835 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 34.262.837 21.266.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.770.955 209.475.223
TOPLAM VARLIKLAR
418.449.929 286.369.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.896.691 13.282.615
Ticari Borçlar
5,6 5.185.553 2.963.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 439.704 201.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.745.849 2.762.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.910.498 820.821
Diğer Borçlar
7 844.279 503.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.598.864 1.508.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.050.880 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.401.391 2.746.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 599.425 442.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.801.966 2.303.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.767.718 561.518
ARA TOPLAM
40.655.874 22.387.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.655.874 22.387.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.509.396 26.856.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
16,18 7.686.507 3.138.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.195.903 29.994.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.851.777 52.382.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
349.598.152 233.987.437
Ödenmiş Sermaye
20 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 3.340.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 10.725.453 10.725.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 88.626.437 12.021.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.530.119 -7.771.445
Net Dönem Karı veya Zararı
20 105.716.143 85.671.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
349.598.152 233.987.437
TOPLAM KAYNAKLAR
418.449.929 286.369.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 10.548.868 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404
Transferler
3.836.533 2.828.820 -6.665.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.651 33.511.614 33.456.963 33.456.963
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -10.494.217 7.042.307 25.826.393 33.511.614 178.772.367 178.772.367
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.340.445 76.604.783 12.406.992 -85.671.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.716.143 105.716.143 105.716.143
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.894.572 9.894.572 9.894.572
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 0 10.725.453 88.626.437 14.530.119 106.716.143 349.598.152 349.598.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 0 -54.651 0 -2.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -54.651 0 -2.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -72.868 0 -3.629
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 18.217 0 907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -54.651 0 -2.722
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.716.143 33.456.963 37.460.923 8.012.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
105.716.143 33.456.963 37.460.923 8.012.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075349


BIST