Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
Representation Letter
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date
12/06/2024
12/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
Board Decision Number
2024/19
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of Principles About Financial Reporting in Capital Market Communiqué of CMB
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin, 
a) 01.01.2024 - 31.03.2024 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 04.10.2022 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Tabloları,
b) Türk Ticaret Kanunu (TTKn.), T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık)'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne uygun olarak hazırlanan; genel kurul onayına sunulacak 01.01.2024-31.03.2024 ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 – 31.03.2024 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu,tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
- Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların; Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
tespit olunmuştur. 

Bülent SAVAŞ                         Ahmet Fatih TAMAY
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Tezay KARTAL         Atilla ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı