Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
Representation Letter
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date
12/06/2024
12/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
Board Decision Number
2024-30
2024-30
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of Principles About Financial Reporting in Capital Market Communiqué of CMB
oda_ExplanationTextBlock|
Pursuant to the provisions of the Communiqué on the Principles of Financial Reporting in the Capital Market numbered (II-14.1) of the Capital Markets Board (CMB), within the framework of Turkish Accounting Standards/Turkish Financial Reporting Standards (TMS/TFRS), prepared in accordance with the formats determined by the CMB, subject to independent audit by PwC Independent Audit and Free Accountant Mali Müşavirlik Anonim Şirketi and subject to independent audit by PwC Independent Audit and Free Accountant Mali Müşavirlik Anonim Şirketi and with the Decision of the Board of Directors dated 12/06/2024 and numbered 2024/30 In accordance with the CMB regulations of the approved Annual Consolidated Financial Statements for the accounting period of 01/01/2024 – 31/03/2024; 
a.         It has been reviewed by us, 
b.         Within the framework of the information we have in the field of duties and responsibilities in the company, the annual consolidated financial statements do not contain any untrue statements on material matters or any deficiencies that may cause the disclosure to be misleading as of the date of the disclosure,
c.         Within the framework of the information we have in the field of duties and responsibilities in the company, the annual consolidated financial statements prepared pursuant to the said Communiqué, together with those within the scope of consolidation, honestly reflect the truth about the assets, liabilities, financial position and profit and loss of the company, 
We submit it for your information and declare that we are responsible for the statement made.

Yours Sincerely,
Mustafa YILMAZ                                   Fevzi Tayfun KÜÇÜK                            Özgün ÖZMEN
Chairman of the Audit Committee         Member of the Audit Committee           Financial Affairs Director
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.
Şirketimizce hazırlanan 01/01/2024 – 31/03/2024 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 12/06/2024 tarih ve 2024/30  numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bağımsız denetimden geçmemiş 01/01/2024-31/03/2024 dönemi özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 
a. Tarafımızca incelendiğini, 
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mustafa YILMAZ                                                Fevzi Tayfun KÜÇÜK                        Özgün ÖZMEN
Denetim Komitesi Başkanı                              Denetim Komitesi Üyesi                     Mali İşler Direktörü