Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
Representation Letter
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date
13/06/2024
13/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
Board Decision Number
7
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of Principles About Financial Reporting in Capital Market Communiqué of CMB
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından hazırlanan, 13 Haziran 2024 tarihli ve 2024/07 sayılı  Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2024 -31.03.2024 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

  

-tarafımızdan incelenmiş olup,

  

- finansal tablo ve faaliyet raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

- yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

   

  

  Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  

  

         HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY                                                                       HAYRİYE EMEKDAŞ