Doğru Salavatı Şerif! Salavat nasıl getirilir! Salavat Nedir, Salavat Nasıl Getirilir? Salavat-I Şerife Nasıl Çekilir?

Doğru Salavatı Şerif! Salavat nasıl getirilir! Salavat Nedir, Salavat Nasıl Getirilir? Salavat-I Şerife Nasıl Çekilir?

Doğru Salavatı Şerif! Salavat nasıl getirilir! Salavat Nedir, Salavat Nasıl Getirilir? Salavat-I Şerife Nasıl Çekilir?

Salavat, Hz. Muhammed’e ve peygamberin soyundan gelmiş olan bir başka deyiş ile Ehl-i Beyt'e saygı bildirmek adına Müslümanlar tarafından okunmakta olan dualara denir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Salavat-ı Şerif Nasıl Çekilir?

Genellik olarak Hz. Muhammed’in isminin söylenmesinden hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" biçiminde söylenen salâvat, yazıda incelendiğinde ise "s.A.V.", "s.A.S." ya da "s.A." şeklinde kısaltılır. Bununla birlikte "Allah'ın dua ve selamı üzerine olsun" manasına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindeki ifadesinin yaygın kullanımıdır.

Salavat Nasıl Okunur?

Salavat çekmenin en yaygın olan şekilleri, "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile birlikte "Sallallâhu aleyhi ve sellem" biçimindedir. Kur'an içerisinde Ahzab Suresi’nin 56. Ayetine bakıldığından Allah'ın ve meleklerinin Hz. Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilir ayrıca inanan kimselerin de peygambere salat ve selâm okumaları istenir. Bunun dışında Müslümanlarda namaz içerisinde tahiyyata oturdukları vakit, namazdan sonra olan dualarda, çeşitli sayıdaki dualarda Mevlid ve Hz. Muhammed’in ismini söyleyince veya yazınca ona salavat getirirler.

Salavatın Türkçe Karşılığı Nedir?

Salavat en kısa biçimi ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi aracılığı ile getirilir. Salavat manası ise şu şekilde olmaktadır: "Allah’ım, büyüğümüz efendimiz Muhammed'e, salatu selam eyle." şeklindedir.

Salavat Getirmenin Faziletleri Nelerdir?

Salavat getirenin çok sayıda fazileti bulunur ve bu faziletler şu şekilde sıralanabilir:

Emri ilâhîye imtisâl ile birlikte Cenâbı Hakk’ın ve onun me­lek­le­rin salavatına muvafakat edil­miş olur.

Günahların affedilmesi için vesile olur.

Kıyamette Rasûlullâh sallâll­hu aley­hi ve sel­em onun ya­nın­da bulunur.

Rasûlullâh sallâllâhu aley­hi ve sellem- Efen­di­miz, sa­lât oku­ya­na mukâbelede bu­lu­nur.

Her sa­lât ge­ti­re­n kişinin adı Pey­gam­ber -sallâllâhu aley­hi ve sellem'e arz edi­lir.

Salavat oku­yan kişi, Allah ve Resul’ünün mu­hab­be­ti­ni öbür mu­hab­bet­le­re ter­cih et­miş olmasından dolayı, O’nun ah­lâ­kı ile ahlaklanmada se­vi­ye alır. Böylece kö­tü bir ahlâk­tan kur­tu­lmuş olur ve fazilete erer.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı