{$ day.Temps.HighTemp $} °

Mülk Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Mülk Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Mülk Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Mülk Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Mülk Suresi, Allah’ın varlığını ve birliğini göstermektedir. Kur’an-ı Kerim’de 29. Cüzde yer alan sure 30 ayetten oluşmuştur. Pek çok fazileti olduğu için Hz. Muhammed tarafından sık sık okunması tavsiye edilen surelerden biridir.

Mülk Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

Mülk Suresi’nin asıl dili, Kur’an-ı Kerim’in de dili olan Arapçadır. Ancak Arapça bilmeyen kimseler Türkçe okuyarak ibadet edebilir, faziletlerinden yararlanabilirdir. Mülk Suresi diğer bir adı olan Tebareke ismiyle de anılabilmektedir. Kıyamet gününden bahseden Tebareke duası, ölümden sonra yaşanacaklar hakkında bilgi vermektedir.

Mülk Suresi, Allah’a iman etmeyen kimselerin yanlış yolda olduklarını anlatır. Bu kimselerin çekeceği cehennem azabından bahsedilir. Mülk Suresi, inananların karşılaşacağı güzellikler hakkında da bilgi vermektedir. Allah’ın tek olduğunu, en büyük güce onun sahip olduğunu anlatır. Daha önce kendisini ve peygamberlerini yalanlayan kişilere neler olduğu hakkında bilgi vermektedir. Bu sebeple Mülk Suresi Hz. Muhammed’i ve iman edenleri, iman etmeyenlere karşı koruyan bir suredir.

Mülk Suresi Türkçe Okunuşu

 1. Bismillahirrahmanirrahim
 2. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).
 3. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).
 4. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
 5. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
 6. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
 7. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru).
 8. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).
 9. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).
 10.  Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
 11. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
 12. Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).
 13. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).
 14. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
 15. E lâ ya'lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).
 16. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).
 17. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).
 18. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri).
 19. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).
 20. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun).
 21. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).
 22. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).
 23. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
 24. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
 25. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
 26. Ve yekûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
 27. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
 28. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).
 29. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).
 30. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).
 31. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).

MÜLK SURESİ DİNLE

MÜLK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1. Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

2. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

3. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?

4. Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.

5. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!

7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler.

8. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.

9. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve 'Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz' demiştik."

10. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık."

11. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun!

12. Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

13. Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

14. Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

15. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır.

16. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.

17. Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgâr göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!

18. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!?

19. Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.

20. Yahut Rahmân'dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler.

21. Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

22. Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?

23. De ki: "O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"

24. De ki: "O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız."

25. "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.

26. De ki: "O bilgi, ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım."

27. Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, "İşte bu, (alaylı bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir" denir.

28. De ki: "Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helâk etti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkârcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?"

29. De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman ettik, yalnızca O'na tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!"

30. De ki: "Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?

Mülk Duası Faziletleri ve Faydaları

41 kez okuyan kişiye kaza ve bela bulaşmaz.

Yatsı namazından sonra okunması imanlı ölmeyi sağlar.

Her gün okunduğu taktirde kabir azabından korur.

Vefat eden kimselerin arkadaşından okunması kabir azabını dindirir.

Mülk Suresi okuyan kişiye kıyamet günü şefaat edilmesini sağlar.

Gece okuyup uyuyan kişiye gönderilen bir melek bulunur. Bu melek sayesinde tüm gece korunur.

Yatsı namazının ardından Secde Suresi ile okunursa Kadir gecesinde okumuş gibi sevap alınır.

Mülk Duası Ne Zaman Okunur?

Mülk Suresi, istenildiği zaman okunabilen bir suredir. Ancak faziletlerinden yararlanmak isteyen kimseler, belirtilen zamanlarda belirtilen adetlerde okumalıdır. Mülk duasını okumanın belirli bir tarih veya zamanı yoktur. Allah’a ibadet etmek isteyen Müslümanlar, ibadet esnasında bu sureden veya ayetlerinden yararlanabilir.

Mülk Suresi Ne için Okunur?

Mülk Suresi pek çok açıdan insanlara yardım eder. Kaza ve belalardan korunmak için, ihtiyaç anında Allah’tan yardım dilemek için okunabilir. Çok hasta olan ve kabir azabından korkan kişiler bu sureyi okuyarak rahatlar. Ölmüş kişinin arkasından okumak, o kişinin kabir azabını dindirir. Kıyamet gününden korkan kişiler, o gün geldiğinde kendilerine şefaat edilmesini isteyerek okumaktadır.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS