Yasin Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Yasin Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Yasin Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Yasin Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen Yasin Suresi'nin faziletleri oldukça fazladır. Ahlaki sorumluluklar, Allah’ın birliğini ve gücünü gösteren kanıtlar ve hesap ve ceza konularına yer verilmektedir.

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Yasin Suresi, Türkçeye çevrildiğinde pek çok konuyu ele aldığını görmekteyiz. Bunlardan ilki Allah'ın varlığını ve birliğini ayrıca gücünü ve kuvvetini anlatıp, kanıtlar niteliktedir. İnsanların ahlaki sorumluluklarına değinerek, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza günü hakkında bilgiler ve uyarılar vermektedir. Vahiylerin gelişi, Peygamberlerin kabilelere Allah'ın elçisi olarak gitmeleri, Peygamberleri yalanlayan kabilelere de ayrıca yer verilmiştir.

 1. Yasin
 2. Vel kur'anil hakiym
 3. İnneke le minel murseliyn
 4. Ala sıratım müstekıym
 5. Tenziylel aziyzir rahıym
 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
 24. İnnı izel le fı dalalim mübın
 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

Yasin Suresi Anlamı ve Önemi Nedir?

Yasin Suresi "Ya" ve "Sin" harfleri ile başladığı için bu isim verilse de aslında Ya-Sin harfleri surelerin başında bulunan mukataa harflerdendir. Bu harfler farklı anlamlara gelebilen, manaları kapalı harflerdir. Bu harflerin yorumu "Ey İnsan" olarak yapılmaktadır.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde Yasin Suresi'nin, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğunu belirtmektedir. Her kim nu sureyi okursa, kitabın tamamını on kez okunmuş gibi sevap işlemiş sayılacaktır, şeklinde nitelendirmiştir.

Yasin Suresi Kaç Ayet ve Ne Zaman İndirildi?

Yasin Suresi toplamda 83 ayetten oluşmaktadır. Bu da 6 sayfa tutmaktadır. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesinden önce Mekke'de indirilmiştir. Sure 22. ve 23. cüzlerinde bulunmaktadır ve 439. sayfadan başlayıp 444. sayfada son bulur.

Yasin Suresi Okumanın Faydaları Nelerdir?

Peygamber Efendimiz, Yasin Suresi için "Kim, sevabını Allah’tan umarak geceleri Yasin suresi okursa, günahları bağışlanır” diye buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise “Yasin-i Şerîfi her gece okuyan ve devam eden kişi şehit olarak vefat eder” diye buyurmuştur.

Yasin Suresi genel olarak hasta insanların başında okunan bir suredir. Vefat eden insanların ardından okunması da tavsiye edilmiştir. Bu sayede hasta kimselerin şifa bulacağı ve vefat edenlerin kabirlerinde bağışlanacağı müjdesi verilmiştir.

Yasin Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi "Temizlenenlerden başkası el süremez" (Vakia 79.Ayet) ifadeleri geçmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in abdest almadan okunmaması gerektiği alenen belirtilmiştir. Yasin Suresi'de Kur'an-ı Kerim içerisinde yer aldığı için, zor bir durum içerisinde kalınmadığı müddetçe Aabdest alınarak okunmalıdır.

Yasin Suresi Hikmeti ve Sırları Nelerdir?

Yasin Suresi'nin murat, mağfiret ve şifa gibi hikmetleri bulunuyor. Hasta kimselerin şifa bulması için ya da eceli gelenlerin huzura kavuşması için okunuyor. Kişinin eceli gelmiş ise cennetten Rıdvan adında bir melek geliyor ve hasta kimseye cennet şerbetinden içiriyor. Böylece eceli gelen kişi son nefesini acı duymadan veriyor. Vefat efen kişi kabrine girmeden susuzluğu giderilmiş oluyor.

Yasin Suresi Ne Zaman ve Neden Okunmalıdır?

Yasin Suresi'ni özellikle gece ve gündüz erken vakitte okumak sünnet olarak nitelendirilmektedir. Peygamber Efendimiz bu sureyi hem gece hem de gündüz erken vakitlerde okumanın ayrı sevapları olacağını müjdelemiştir.

Bütün günahlarından arınmak isteyen kimseler her gece, ihtiyaçlarının giderilmesini ve dileklerini belirtmek istenler gündüz erken vakitlerde Yasin Suresi'ni okuyabilmektedir. Cuma geceleri ve gündüz vakitlerinde de Yasin okumak çok faziletlidir.

Yine Cuma günlerinde mezar ziyaretleri edilip odada Yasin okumak ve ölmüşlerimizin günahlarının bağışlanmasını istemek hem de bu sayede mezarda yatan ölülerin sayısı kadar sevap kazanmak için de okunabilmektedir.

Yasin Suresi Ne Anlatıyor?

Yasin Suresi'nde Peygamberlerin var olduğunu ve Allah tarafından görevlendirildiğini ispatlamaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimizin de Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber olduğunu açıkça vurgulanıyor. Bu ispatlar anlatılırken geçmişteki peygamberlerden ve kavimlerden örnekler veriliyor. O kabilelerin peygamberlerini yalanlayıp nasıl helak olduklarından bahsediliyor. Allah'ı görmedikleri halde inanan insanları bekleyen sevaplardan, nimetlerden ve müjdelerden bahsediliyor.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS