Jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuruları devam ediyor: Lojistik başvuru şartları neler?

Jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuruları devam ediyor: Lojistik başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik branşlı sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımları 2018, 8 Kasım 2018 tarihinde başladı, başvurular ne zaman sona eriyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan bilgilere göre; toplam 1.457 jandarma uzman erbaş alımı yapılacak. Başvuru sonrası sınavlar Ankara'da gerçekleşecektir. Başvurlar Jandarma resmi web sitesi üzerinden e-devlet sayfasında yapılıyor. Başvurular 8 Kasım'da başlarken, 29 Kasım 2018 tarihinde sona eriyor.

Başvuru sayfasına gitmek için tıklayınız

Jandar uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandar uzman erbaş alımı başvuru şartları, kurum tarafından açıklandı. Kurum tarafından açıklanan başvuru şartları madde madde;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken „Askerliğe elverişli değildir‟ raporu alarak terhis edilmemiş olmak.

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle , terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaĢını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. SözleĢmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleĢme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaĢ olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak, ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koĢuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor Ģortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, j. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.) k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhĢiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi Ģahsiyetine gölge düĢürmemiĢ, askerliğin Ģeref ve haysiyeti ile bağdaĢmayacak eylemlerde bulunmamıĢ, tutum ve davranıĢları ile yasadıĢı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüĢleri benimsememiĢ olmak.

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüĢü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuĢma özrü bulunmamak.

p. Tablo-4‟te kontenjanları belirtilen branĢlara iliĢkin olarak karĢılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.

r. Her branĢa ait kontenjan miktarının 5 katına kadar aday, seçme sınavlarına 3‟üncü maddede belirtilen kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.


 

 

 

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS