MHP af tekfinin detaylarını açıkladı

Video: MHP af tekfinin detaylarını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, pazartesi günü TBMM'ye sunacakları af teklifinin detaylarını açıkladı. Buna göre, 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezalardan 5 yıl indirim şartı getirilecek. Devlete karşı işlenen ve terör suçları ile cinsel istismar ve kasten adam öldürme suçları kapsam dışı kalacak. Af teklifinin kapsamı dışında bırakılan suçlar arasında Atatürk aleyhinde işlenen suçlar da yer alıyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında anlattı. Yıldız, "19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim getirilecek. Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır. Cinayet, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı" ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde 253 bin 535 kişi var

Yıldız, cezaevlerinin doluluk oranlarına işaret eden ve bu tablonun mahkumların sağlığını bozduğunu, insan haysiyetine uygun yaşamayı zorlaştırdığını ve fiziki koşulların sosyal barışı tehdit edecek provokasyonlara açık bir durum yarattığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, 449 cezaevinin kapasitesinin 211 bin 274 olduğunu, cezaevlerinde dün itibariyle 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere 253 bin 535 kişi bulunduğu  bilgisini paylaştı.

'162 bin 989 kişi yararlanacak'

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihi af ve ceza indirimi için esas aldıklarını belirten Yıldız, şunları söyledi: "19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır. Bu düzenleme anayasanın başlangıç maddesinde yazılı olduğu gibi, 'Hiçbir faaliyet Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin karşısında koruma göremez' düsturunu esas almıştır. Adalet sistemimiz içinde oluşan haksızlık ve mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesiyle hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması, toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlamak amacıyla ve anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği, hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulması gözetilerek, belli suçlara ilişkin olarak tabii oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılması uygun görülmüştür. Teklifimiz yasalaşırsa bu düzenlemeden yararlanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır."

Teklifteki amaç kısmını paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, kanun tekliflerinin 1. maddesindeki amaç kısmını da okudu: "Bu kanunun amaca 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihten önce işlenen kanunda ayrı tutulanlar hariç, 5237 Sayılı TCK ve 765 Sayılı eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabii oldukları infaz kanunlarına göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir."

Hükümlülerle ilgili ceza indirimi teklifi

Yıldız, kanun teklifinde yer alan kapsam kısmını da açıkladı: "Kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların, kesinleşmiş hükümlülerde hükmolunan cezaların toplamından, tabii oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan 1 defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra çekilmesi gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir.'

Soruşturma ve kovuşturma evresindekilere ilişkin öneri

Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kovuşturma evresinde ise iddianame ve görevsizlik kararıyla sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı, soruşturma evresinde şüphelilerin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı gözaltına alınarak, tabii oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 1 defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak üzere değerlendirilir."

'Ceza indiriminin geri alınması'

Teklifi hazırlarken TCK'nın 61. maddesinde yer alan, "Teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler göz önünde bulundurulur" fıkrasında yer alan esasları ölçüt aldıklarını ifade eden Yıldız, teklifin 5. maddesinde yer alan ceza indiriminin geri alınmasına ilişkin düzenlemeyi de paylaştı. Yıldız, "salıverilen hükümlülerin bihakkın tahliye tarihine kadar hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri ve bu hapis cezasının kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak hapis cezasının infazına alınır" dedi.

'Ceza indiriminden yararlanamayacak olanlar'

Düzenlemede bazı suçları kanun teklifi kapsamı dışında tuttuklarını belirten Yıldız, bunlara "kanunun istisnaları" dediklerini ifade ederek şunları saydı: "5237 Sayılı TCK'nın 76. maddesindeki soykırım, 77. maddesindeki insanlığa karşı suçlar, 78. maddedeki örgüt, 81. maddedeki kasten öldürme, 82. maddedeki kasten öldürmenin nitelikli halleri, 90. maddedeki insan üzerinde deney, 91. maddedeki organ ve doku ticareti, 94. maddedeki işkence, 95. maddedeki neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, 96. maddedeki eziyet, 102. maddedeki cinsel saldırı, 103. maddedeki çocukların cinsel istismarı, 104. maddedeki reşit olmayanla cinsel ilişki, 105. maddedeki cinsel taciz, 302. maddedeki devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili, 303. maddedeki  düşmanla işbirliği yapmak, 304. maddedeki  devlete karşı savaşa tahrik, 305. maddedeki temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma ve bunun için yarar sağlama, 306. maddedeki yabancı devlet aleyhine asker toplama, 307. maddedeki askeri tesisleri tahrip, 308. maddedeki düşman devlete maddi ve manevi yardım, 309. maddedeki anayasayı ihlal, 310. maddedeki Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, 311. maddedeki yasama organına karşı suç, 312. maddedeki hükümete karşı suç, 313. maddedeki TC hükümetine karşı silahlı isyan, 314. maddedeki silahlı örgüt, 315. maddedeki silah sağlama, 316. maddedeki suç için anlaşma. 317. maddedeki askeri komutanlıkların gasbı, 318. maddedeki halkı askerlikten soğutma, 319. maddedeki askerleri itaatsizliğe teşvik, 320. maddedeki yabancı hizmetine asker yazma ve yazdırma, 321. maddedeki savaş zamanında emirlere uymama, 322. maddedeki savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, 323. maddedeki savaşta yalan haber yapma, 324. maddedeki seferberlikle ilgili görev ihmalleri, 325. maddedeki düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, 326. maddedeki devletin güvenliğine ilişkin belgeler, 327. maddedeki devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, 328. maddedeki siyasal veya askeri casusluk, 329. maddedeki devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, 330. maddedeki gizli kalması gereken bilgileri açıklama, 331. maddedeki uluslarararası casusluk, 332. maddedeki askeri yasak bölgelere girmek, 333. maddedeki devlet sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerine sadakatsizlik, 334. maddedeki yasaklanan bilgileri temin, 335. maddedeki yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temin, 336. maddedeki yasaklanan bilgileri açıklama, 337. maddedeki yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, 338. maddedeki taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, 339. maddedeki devlet güvenliğine ilişkin belgeleri elinde bulundurma. Bu suçların eski ceza kanunundaki karşılığı, yani 765 Sayılı eski Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı olan suçlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar. Yine 5816 Sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar ile ilgili kanun ve  6831 Sayılı Orman Kanunundaki suçlar kanun teklifinin kapsamı dışındadır."

Yıldız'a AK Parti'nin karşı olması soruldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in af teklifi konusundaki açıklamasının sorulması üzerine Yıldız, "AK Parti’nin Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi. Pazartesi günü kanun teklifimizi verdiğimizde diğer partilerle birlikte paylaşırlar. Bunu değerlendirip bizim bu düzenlememize sıcak bakarlarsa elbette bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden kabulü gerçekleşir. Anayasamızın 87. maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri belirlenir. Burada 87. maddede genel af ya da özel çıkarılması için mecliste bulunan milletvekili sayısının 5’te 3’ünün kabulü gerekir. 600 milletvekili olduğuna göre bugün için özel af ve genel affın çıkması 360 milletvekilinin kabul oyuna bağlıdır. Ancak bizim hazırladığımız teklif ne özel ne genel aftır şartlı salıvermeye benzer yeni bir müessesedir. Bunun içinde kanunun kabulü için bize göre şimdiye kadar 1966 yılından beri Anayasa Mahkemesinin kararları tek tek gözden geçirilmiştir. Bu konuda çeşitli çelişkili kararlarda vardır. Ancak bizim teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez” ifadelerini kullandı.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS