2. Dünya Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri: 2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Yapıldı? Kısaca Önemi Nelerdir?

2. Dünya Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri: 2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Yapıldı? Kısaca Önemi Nelerdir?

2. Dünya Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri: 2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Yapıldı? Kısaca Önemi Nelerdir?

İnsanlığın en kanlı savaşı olan II. Dünya Savaşı, 1939-1945 seneleri arasında meydana gelen ve insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan bir savaştır. 65 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı’nda büyük yıkımlar olmuştur. Hayatını kaybedenlerin %65’i sivil, %33’ü ise askerdir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

2. Dünya Savaşı’nın Önemi

2. Dünya Savaşı gelişimi ve neticeleri itibariyle insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük kıyımlardandır. Büyük yıkımlar ve ülke sınırlarında farklılıkların olması ile neticelenmiştir. II. Dünya Savaşı, 65 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Korkunç etkileri ile insanlık tarihinde meydana gelmiş olan en kanlı savaşlardan biri olma niteliğindedir.

2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

II. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı’nın kimi ülkelerin memnuniyetsizliği, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olmuştur. Şüphesiz savaşa dahil olanlar da yine savaşın neticelerinden memnun kalmayan devletler oldu. II. Dünya Savaşı’nda da devletler iki ayrı grup halinde savaşa girdi. Bunlar; “Müttefik devletler” ve “ Mihver devletler” olarak adlandırılmaktadır.

Müttefik Devletler;

Fransa

ABD

İngiltere

SSCB

Mihver Devletler;

Almanya

Japonya

İtalya

Çelik Pakt

2. Dünya Savaşı’nın Kısaca Özeti

II. Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya kendi aralarında anlaşmış ve “Mihver" grubunu meydana getirmişlerdir. Almanya'da iktidar değişimi olmuş ve iktidara gelen Nazi yönetimi, Alman ırkının üstünlüğünü savunuyordu. Bun savunmanın sonucu olarak da Versailles Barış Anlaşması’nı tanımadıklarını duyurarak işgaller yapmaya başlamıştır. Avusturya ve Çekoslovakya devletleri Almanya’nın işgaline uğramıştır.

Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa “Müttefik” grubunu meydana getirmişlerdir. Oluşturulan bu müttefik devletlere daha sonra ABD ve Rusya da dahil olmuştur. Almanya, Rusya’yla tarafsızlık antlaşması imzalamış ve 1939 senesinde Polonya devletine savaş açmıştır.

İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence vermiştir. Bu güvence sonrasında Polonya da Almanya’ya karşı savaş açmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucundaysa insanlığın en büyük felaketlerinden biri olan 2 Dünya Savaşı başlamıştır.

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Rusya ile paylaşmıştır. Geçen süreçteyse Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa topraklarını da işgal etmiştir. Bu süre içerisinde İtalya’ysa Arnavutluk topraklarını işgal etmiştir. Bu işgalden sonra Yunanistan’a saldırmış fakat bu saldırı girişiminde başarılı olamamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Almanya balkanlara yönelerek Yunanistan, Romanya ve Macaristan topraklarını ele geçirmiştir.

Almanya’nın Balkanlar için tehlike oluşturması sebebiyle Rusya Müttefiklere katılmıştır. Japonya’nın Amerika Birleşik Devletleri’nin Pearl Harbor üssüne saldırmasıyla ABD’de Müttefikler grubuna dahil olarak savaşa katılmıştır.

2. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

Tüm savaşlarda olduğu gibi II. Dünya Savaşı’nın yapılmasının da savaşa dahil olan devletler açısından önemli sebepleri bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı’nın savaşın çıkmasına sebep olan nedenleri şu şekildedir;

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan devletlerin ağır şartlar bulunduran anlaşmalara imza atmaya mecbur bırakılmaları,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Japonya'nın Asya kıtasındaki Avrupalı istilasının meydana gelmesine engel olmayı düşünmesi,

I. Dünya Savaşı’nın sonucu olarak meydana gelen çıkar kavgaların ülke sınırlarını tekrar belirlemesi,

I. Dünya Savaşı’nın neticelerinin çıkar ilişkileri olarak Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine olması.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

2. Dünya Savaşı’nın Gelişimi

II. Dünya Savaşı’nın ilerleme sürecinde Almanya, Japonya ve İtalya kendi aralarında anlaşarak “Mihver Grubu” kurmuşlardır. Bu zamanda Almanya’da iktidarda olan Nazi Yönetimi, kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünerek, Üstün Alman ırkını savunmuşlardır. Bu sebepten Versailles Anlaşmasını tanımadıklarını duyurarak işgal girişimlerine başlamıştır. Böylece Çekoslovakya ve Avusturya Almanya’nın işgaline uğramıştır.

Mihver Grubu bu biçimde savaşa zemin hazırlarken Müttefikler arasında bulunan Fransa ve İngiltere’ye daha sonra Rusya ve ABD katılmıştır. Almanya ile Rusya devletleri arasında “tarafsızlık antlaşması” imzalanmıştır. 1939 senesinde ise Polonya’ya karşı savaş açılmış, Fransa ve İngiltere Polonya devletine teminat sunmuşlardır. İngiltere ve Fransa’dan destek alan Polonya da Almanlara karşı savaş açmıştır ve böylece II. Dünya Savaşı başlamıştır.

2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Almanya Doğu ve Batı şeklinde iyi bölünmüştür.

II. Dünya Savaşı neticesinde Birleşmiş Milletler (BM) kurulmuştur.

II. Dünya Savaşı neticesinde sömürgecilik faaliyetleri mühim bir şekilde azalmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın galibi demokrasiyi savunan ülkeler olmuştur.

Türkiye, ABD’ye yaklaşmıştır.

Rusya, Balkanlarda mühim bir güç elde etmiştir.

Varşova Paktı ve NATO kurulmuştur.

Filistin'de İngiltere ve ABD desteğiyle İsrail kurulmuştur.

Savaş neticesinde de devletler arasındaki rekabet devam etmiştir.

Dünya barışının korunması hedefiyle insan hakları sözleşmeleri yayınlanmıştır.