PTT personel alımı başvuruları sona erdi! | 2017 PTT personel alımı başvuru formu

PTT personel alımı başvuruları sona erdi! | 2017 PTT personel alımı başvuru formu

PTT personel alımı başvuru işlemleri için belirlenen süre sona erdi. 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı açılışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından duyurulan ve 13 Şubat'ta başlayan PTT personel alımı başvuru işlemleri 18 Şubat'ta tamamlandı. 2017 PTT personel alımı başvuru formu doldurularak yapılan başvuru işlemlerinin ardından şimdi adaylar süreci takip edecek.

7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı açılışı konuşmasında PTT personel alımı konusuna değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2 bin 500 personel alınacağını açıkladı. Bunun ardından 13 Şubat - 18 Şubat 2017 tarihleri arasında PTT personel alımı başvuruları yapıldı. Bu kurumda iş arayanlar PTT personel alımı başvuru formu üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Personel alımı başvuru işlemleri için belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından adaylar şimdi süreci takip ediyorlar.

PTT, 2 bin 500 personel alacak

7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı'nın açılışında konuşan Bakan Ahmet Arslan, gazetecilerden gelen soru üzerine PTT'ye personel alımı yapılacağını açıkladı. Önümüzdeki hafta özellkle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecinin başlayacağını belirten Arslan, "Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca PTT'de görev yapan taşeron işçilerin durumu hakkında da konuşan Arslan, Hükümetin taşeron konusundaki çalışmalarda son aşamaya geldiğini söylerken, "Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Başvuru yapmak için tıklayın


Ulaştırma Bakanı Arslan'dan kadro açıklaması

Başvuru şartları nelerdir?

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.
ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-1 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. 3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.) NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.
3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru tarihleri ne zaman?

PTT personel alımı için başvurular 13 Şubat 2017 Pazartesi günü başladı. Kurumun 'www.ptt.gov.tr' ve 'http://ik.gov.tr' internet adreslerinde yer alan PTT personel alımı başvuru formu doldurularak yapılacak başvuru işlemleri 18 Şubat 2017 Cuma tarihinde sona erecek. Personel alımı kapsamında sözlü mülakatlara çağırılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımayanlar ve çağırıldığı halde mazeretsiz olarak sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları geçersiz olacaktır.

Sözlü sınava giderken bunları unutmayın

Sözlü sınava çağırılan adayların yanlarında mutlaka fotoğraflı ve onaylı T.C. kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik belgesi bulunması gerekmektedir. Bu belge yanında bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Ayrıca dağıtıcı adaylarının B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

PTT personel alımı kapsamında yapılacak sınavın notu, sözlü sınav notu ile KPSS puanının aritmetik ortalamasından oluşmaktadır. Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilecek ve en geç on beş gün içerisinde ilgili adaya bildirilecektir.

Yapılacak atamalarda sınav notu en yüksek olan adaydan başlanacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacak. Puanların eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın ataması yapılacaktır.

Yine ilanda verilen pozisyon sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlarda boşluklar oluşması durumunda ya da altı ay içerisinde görevden ayrılma olması durumunda yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından altı aylık sürenin tamamlanmasının ardından yedeklik hakkı sona erecektir.

Atanacak adaylardan istenen belgeler

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,
*Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
*Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)
*Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
*Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
*İş isteme beyannamesi,
*Mal bildirim beyannamesi,
*Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
*Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
*8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
*Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), ilk posta teşkilatıdır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucunda, posta ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı kurulmuştur. Telgrafın icadının 11 yıl sonrasında telgraf hizmetinin de başlamasının ardından bu hizmeti disipline etmek maksadıyla 1855 tarihinde ise Telgraf Müdürlüğü kuruldu. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti'ne dönüştürüldü. 23 Mayıs 1909 tarihinde ise ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete başlamasının ardından kurum, Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti'ne dönüştürüldü. 1913 yılında ise Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını aldı.

18 Haziran 1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başladı. 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirildi.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS