Yargıtay ve Danıştay'da silbaştan düzen geliyor

Yargıtay ve Danıştay'da silbaştan düzen geliyor

Yargıtay ve Danıştay'da silbaştan düzen geliyor

Yüksek Yargı'nın dizaynı da üyeleri de değişiyor. Yargıtay ve Sayıştay'da neredeyse silbaştan bir düzen getirecek olan Adalet Bakanlığı'nın kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu. Yargıtay ve Danıştay'da daire ve üye sayılarını yeniden düzenleyen tasarı yürürlüğe girdiği anda mevcut yüksek hakimlerin üyelikleri düşecek. Yüksek Yargıda görev süresini 12 yıl ile sınırlayan tasarı, başkanlık için de aranan kıdem şartını 6 yıla düşürüyor. Tasarıyla terör soruşturmaları ile hakim ve savcıların mesleğe alınmasına ilişkin de yeni düzenlemeler getiriliyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Danıştay Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı ile getirilen düzenlemeler şunlar:

Yargı sistemi değişiyor

Yargıtay'da daire sayısı 24'e düşüyor

- Yargıtay'ın daire sayısı 46'dan 24'e düşürülüyor.
- Kapatılması öngörülen 22 daire, 3 yıl içinde Birinci Başkanlık Kurulunca kademeli olarak kapatılacak.
- Yargıtay'ın 516 olan üye kadrosu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 300'e, boşalan her iki üyelik için bir üye seçilmek suretiyle kademeli şekilde nihai olarak 200'e düşürülüyor.
- Yargıtay üyelerine Anayasa Mahkemesinde olduğu gibi 12 yıl görev süresi getiriliyor.
- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire başkanı olarak görev yapanlar hariç mevcut Yargıtay üyelerinin üyelikleri sona erecek.

Bahçeli Yargıtay'ı hedef aldı: 'Yandaştay olma yolunda hızla ilerliyor'

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş gün içinde görevi sona eren üyeler arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay üyesi seçimi yapılacak. Yeniden seçilen üyeler 12 yıl daha görev yapacak. Yargıtay üyeliğine seçilemeyenler, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla HSYK tarafından sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge adliye veya ilk derece mahkemelerine atanacak.

Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay Başkanı'na: Beni mahkemeye vermezsen namertsin

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

10 yıl kıdem şartı 6 yıla iniyor

Yargıtay üyeliği süresinin on iki yıl olarak belirlenmesi nazara alınarak, Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için aranan 10 yıl kıdem şartı 6 yıla indiriliyor.

Yargıtay içtihat mahkemesi olacak

İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle vakıa denetimi istinaf mercilerince yapılacağından, Yargıtay'ın içtihat mahkemesi olarak sadece hukukilik denetimi yapacağı vurgulandı.

MHP'nin olağanüstü kurultay sürecinde neler yaşandı?

Danıştay'da üye sayısı 90'a inecek

Danıştay'ın daire sayısı 17'den 10'a düşürülüyor. Kapatılması öngörülen 7 daire, 3 yıl içinde Başkanlık Kurulunca kademeli olarak kapatılacak. Danıştay'ın 195 olan üye sayısı kanunun yürürlüğe girmesiyle 116'ya, boşalan her iki üyelik için bir üye seçilmek suretiyle kademeli şekilde nihai olarak 90'a düşürülecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yargıtay Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Danıştay üyeliğine 12 yıllık görev süresi getirilmekte ve bir kişiye bir defa seçilme imkanı getiriliyor. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanlar hariç mevcut Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Danıştay üyelikleri sona eren üyeler arasından HSYK ve Cumhurbaşkanı tarafından yeniden Danıştay üyeliği seçimi yapılacak. Daha önce HSYK tarafından seçilmiş olup da HSYK tarafından yeniden Danıştay üyeliğine seçilmeyenler kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla HSYK tarafından sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge idare veya ilk derece mahkemelerine atanacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay mesajı

Gerekçe "istinafla iş yükü azalacak"

Tasarının gerekçesinde, bölge adliye ve idare mahkemelerinin 20 Temmuz tarihinde faaliyete geçeceğine dikkat çekilerek, "İlk derece mahkemelerinin verdiği kararların adli yargıda yaklaşık yüzde doksanının, idari yargıda ise yaklaşık yüzde sekseninin istinaf kanun yolunda kesinleşeceği tahmin edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, Yargıtay ve Danıştayın iş yükü de aynı oranda azalacaktır. Bu nedenle Yargıtay ve Danıştay'ın daire ve üye sayılarını yeniden belirleme ihtiyacı doğmuştur" denildi.

Danıştay'da seçim

Gerekçede, Yargıtay ve Danıştay'ın daire ve üye sayıları ile üyelerin görev süreleri, Anayasada kanunla düzenlenebilecek bir konu olarak öngörüldüğüne dikkat çekilerek, "Bu nedenle yüksek mahkemelerin daire ve üye sayılarının kanunla artırılması veya azaltılmasının ya da yüksek mahkeme üyelerinin görev sürelerinin kanunla belirlenmesinin Anayasaya aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Nitekim daha önce, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilememesi ve yüksek mahkemelerin artan iş yüküne bağlı olarak temyiz aşamasının makul süreleri aşması nedeniyle 2011 yılında 6110 sayılı Kanunla ve 2014 yılında 6572 sayılı Kanunla Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmuş ve bu mahkemelerin üye sayıları artırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HSYK'dan adli ve idari yargı kararnamesi

Teörür soruşturmalarına yeni düzenleme

Tasarıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) da değişikliğe gidiliyor. TCK'nın İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar (318., 319., 324., 325. ve 332. maddeler hariç) ile 3713 sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan soruşturmalar, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülürken, İl Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilecek, açılan davalar ise, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülecek.

HSYK Başkanvekili: "Yargıya güven yüzde 30'lara düştü"

Adaylara sözlü sınav

Tasarıyla hakim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınava ilave olarak sözlü sınav getiriliyor. Tasarıyla hakim ve savcılar için "Kanun yolu değerlendirme formu" uygulaması yeniden getiriliyor. Kanun yolu değerlendirme formu soruşturmanın niteliği, iddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi, soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın makul sürede tamamlanması, gereksiz masrafa sebebiyet verilmesi, duruşmalara hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksız çıkılarak gecikmelere neden olunması, dosyaların eksiklik nedeniyle geri çevrilmeye neden olmayacak şekilde görevli daire veya birime gönderilmesi, bilirkişi görevlendirilmesinin hukuka uygun yapılması, soruşturma, kovuşturma veya yargılama işlemlerinin usul hükümlerine uygun olarak doğru ve zamanında yapılması, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ile mütalaa, gerekçeli karar ve tebliğnamelerin yazılış, tahlil ve sonuçlandırılmasında başarı gösterilmesi gibi hususlar dikkate alınarak çok iyi, iyi, orta ve zayıf şeklinde düzenlenir. Yapılan incelemede olumlu veya olumsuz kanaat edinilememesi halinde, değerlendirme formu bu durum belirtilerek düzenlenecek.