Osmanlı'yı inceledi: 'Adalet, Ahlâk ve Nizam'

Osmanlı'yı inceledi: 'Adalet, Ahlâk ve Nizam'

Orhan Keskintaş, "Adalet, Ahlâk ve Nizam" adlı kitabında, İslâm ve Anadolu öncesi Türk topluluklarının düşünce yapılarının Osmanlı Devleti'ne yansıyan etkisini inceliyor, siyasetnameler üzerinden Osmanlı düşünce dünyasının geniş bir dökümünü sunuyor.

Orhan Keskintaş'ın siyasetnameler üzerinden Osmanlı düşünce dünyasının geniş bir dökümünü sunduğu "Adalet, Ahlâk ve Nizam" adlı kitabı İletişim Yayınları'ndan çıkıyor. Yayınevi ayrıca, M. Erdem Özgür, Alper Duman ve Alp Yücel Kaya'nın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e iktisadi düşüncenin durumu hakkında nesnel değerlendirmeleri derlediği incelemeleri "Türkiye'de İktisadi Düşünce"yi; Dilek Yücel ve Barış Aydın'ın çevirdiği Allen W. Wood'un Karl Marx'ın felsefesini tüm yönleriyle incelediği çalışması "Karl Marx"ı; Cem Sey'in Türkçeye çevirdiği Volker Kutscher'in Almancada büyük bir ilgi ile okunan polisiye dizisinin ilk kitabı "Islak Balık"ı ve Kemal Selçuk'un "Rüyadaki Kadın" adı romanını okurla buluşturdu.

Adalet, Ahlâk ve Nizam

Orhan Keskintaş'ın temel kavramlar üzerinden Osmanlı-İslam düşüncesini incelediği Adalet, Ahlâk ve Nizam İletişim Yayınları tarafından yayımlanıyor. Osmanlı öncesi İslâm ve Anadolu öncesi Türk topluluklarının düşünce yapılarının Osmanlı Devleti'ne yansıyan etkisini inceleyen detaylı bir analizle açılan çalışma, siyasetnameler üzerinden Osmanlı düşünce dünyasının geniş bir dökümünü sunuyor. Alanının öncü çalışmalarından biri olmaya aday…

Nizam (ve nizam-ı âlem), ahlâk, adalet, devlet… Osmanlı tarihi bahislerinin "kutlu" kavramları bunlar. Genellikle, ezel-ebed bir iktidar ideolojisini temellendirmek üzere, hamasi bir tınıyla kullanılan kavramlar. Elinizdeki kitap, bu kavramları adeta yelpaze gibi açarak, Osmanlı-İslâm düşüncesinin kapsamlı bir incelemesini yapıyor. Osmanlı öncesi İslâm düşüncesinin ve Anadolu öncesi Türk topluluklarının "seyyal mekân" anlayışına dayalı siyasi ideolojilerinin Osmanlı dönemine etkisi, kapsamlı bir girizgâh oluşturuyor. Bunu, tarih içindeki değişim seyrini de gözeterek, Osmanlı dönemi siyasetnamelerindeki siyaset anlayışının ayrıntılı ve nüanslı bir incelemesi izliyor. Aslında sadece siyaset anlayışının değil, mekâna, insana, varlığa ve tüm anlama dair fikirlerin ve tartışmaların bir dökümü, bu. Siyasal alanın berisinde, toplumun kendisi hakkındaki tasavvurlarına açılan bir döküm.

Orhan Keskintaş, Osmanlı öncesi İslâm siyasi düşüncesinin temel ayrımlarından birini, "istikrar teolojisi" ile "nizam ontolojisi" arasında koyuyor. Bu ayrışma, belki onun modern İslâmcı düşüncenin siyasal alanı merkeze alan açıklama çerçevesine getirdiği eleştiriyle de birlikte düşünülmeli. Yazar, Osmanlı siyasi düşünce deneyiminin mirasını, birlikte yaşam imkânının bilgisi için değerlendirmeyi öneriyor. Zengin bir malzemeyi esnek bir analitik çerçeve içinde kullanan bir düşünce tarihi seyahati.

Türkiye'de İktisadi Düşünce

Her biri alanında uzman isimler tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan Türkiye'de İktisadi Düşünce İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Daha önce üzerinde durulmamış konuları ele alan çalışma, Türkiye'de var olan iktisadi düşüncenin dış dünyadan ne kadar etkilendiği ya da kısıtlı da olsa dış dünyayı ne kadar etkilediği başta olmak üzere, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e iktisadi düşüncenin durumu hakkında nesnel değerlendirmeleri barındırıyor. İktisadi düşünce üzerine önemli bir başvuru kaynağı…

Arka kapaktan:

Osmanlı iktisat düşüncesinde strateji arayışlarından Cumhuriyet dönemindeki çeşitli tartışmalara uzanıyor kitaptaki yazıların ilgisi. Osmanlı'dan ulus-devlete geçişte, "milli iktisatçı" Friedrich List'in fikriyatının ekonomide "Türkleştirme"ye etkileri önemli bir halka… Derlemenin odaklandığı noktalardan biri, Türkiye'nin iktisadi düşünce tarihinin "dışa bağımlılığı". "Güdümlü ekonomi" kavramının bir dönem uyandırdığı cazibe, Fransız liberal iktisatçılarının Peyami Safa'ya ulaşan ilhamı, Avusturya iktisat okulunun önemli şahsiyetlerinden Wilhelm Röpke'nin Türkiye'de ders verdiği yıllarda oluşturduğu etki, bu faslın ilgiye değer başlıkları.

Uluslararası iktisat literatürüne Türkiye'den yapılan istisnai katkılara örnek olarak Murat Sertel ve Korkut Boratav'ın özyönetim modellerinin ele alınışı, bir kadirbilirlik örneği aynı zamanda. M. Erdem Özgür, Alper Duman ve Alp Yücel Kaya'nın hazırladığı derlemede Seven Ağır, Alper Duman, Ercan Eren, Burak Gürbüz, Alp Yücel Kaya, Kaan Öğüt, M. Erdem Özgür, Eyüp Özveren, Metin Sarfati, Ahmet Sönmez ve Cenk Yaltırak'ın katkıları yer alıyor.

Kitaptan alıntı:

"Bu kitap kapsamlı bir Osmanlı ve Türkiye iktisadi düşünce tarihi kitabı değildir. Kitabı oluşturan makaleler Türkiye iktisadi düşünce tarihi üzerine daha önceden incelenmiş konuları derinlemesine ele almaktan ziyade daha önce gündeme gelmemiş konuları tartışmaktadır. Bu çerçevede makaleler şu üç noktada katkı sunmaktadır. Birinci nokta, Türkiye'de iktisadi düşüncenin gelişiminde dış dünyadan gelen fikirlerin yerel bağlamda etkileşimi ve sınırlı da olsa Türkiye'de ortaya çıkan iktisadi düşüncenin dış dünyaya etkisine odaklanmaktadır. İkinci nokta, iktisadi düşüncenin genel iktisadi ve toplumsal gelişmelerle ilişkisini vurgulamaktadır. Üçüncü nokta, iktisadi düşüncenin kitlelere yayılma yollarını göstermektedir."Karl Marx

Allen W. Wood'un, modern düşünce tarihine damga vurmuş, birçok ismi derinden etkilemiş Karl Marx'ın felsefesini tüm yönleriyle incelediği çalışması Karl Marx İletişim Yayımları tarafından yayımlanıyor. Yabancılaşma kavramından tarihsel materyalizme, toplumsal sınıflardan diyalektiğe uzanan geniş bir alanda Marx'ın görüşlerini inceleyen Wood, hem bu kavramlara yönelik sürekli tekrarlanan yanlış anlamaların önüne geçiyor, hem de Marx'ın felsefesini 20. yüzyıl içinden değerlendiren yeni bir kapı aralıyor.

Arka kapaktan:

Karl Marx, iktisattan siyaset felsefesine modern düşüncenin birçok alanını derinden etkileyen, son iki yüzyıla damgasını vurmuş filozoflardan biri. Allen W. Wood, Marx'ın felsefesini teferruatlı ve analitik bir çalışma çerçevesinde ele aldığı bu kitabında yaygın yanlış anlamalar ve hatalı eleştiriler karşısında nesnel bir Marx analizi sunuyor.

Marx'ın yapıtlarındaki temel felsefi meseleleri yabancılaşma kavramı, tarihsel materyalizm, toplumsal sınıflar, ahlâkın doğası ve toplumsal işlevi, Marx'ın felsefi materyalizmi ve ateizmi, Hegelci diyalektikle ilişkisi ve Marksist değer teorisi başlıkları altında inceleyen Wood, kapitalist sömürünün her ne kadar biçim değiştirse de olanca şiddetiyle devam ettiği günümüzde, Marksizmi 20. yüzyılın reel-sosyalizm deneyimleri ışığında değerlendirmek kadar onu bir felsefi ütopya olarak yeniden inşa etmenin de bir zaruret olduğunu hatırlatıyor.

Kitaptan alıntı:

"Sadece Marx'ın düşündüğü gibi bir dünyayı tasavvur eden insanlardan müteşekkil dünya çapındaki bir hareket, insanlığın gidişatındaki mevcut sürekli düşüşü tersine çevirmeye muktedir olacaktır. Bu türden bir hareketin önündeki fırsatlar ancak daha fazla insan Marx'ın üzerine yazdığı meselelere yeniden vakıf olduğunda, Marx hakkında hem empati kurarak hem de eleştirel biçimde düşünmeye başladığında artabilir. Bu da, Karl Marx gibi bir kitabı 21. yüzyılın başında yeniden yayımlamak için yeterli bir nedendir."

Rüyadaki Kadın

İletişim Yayınları daha önce Cemiyet Kaçkını adlı romanını yayımladığı Kemal Selçuk'un bu kez Rüyadaki Kadın'ını okurla buluşturuyor.

Emekli edebiyat öğretmeni, düzeltmenlik yaparak geçimini sağlayan Hikmet ile bankacı Aylin'in arasındaki adı konamayan ilişkiyi kendine has diliyle anlatan Selçuk, sürükleyici bir roman atmosferi yaratıyor.

Arka kapaktan:

Edebiyat öğretmenliğinden emekli olduktan sonra düzeltmenlik yapan, okuma gruplarında vakit geçirip hayatını da düzeltmeye çalışan Hikmet, namı diğer Ataç Abi… Cebinde taşıdığı konyağı mesai boyunca yudum yudum tüketen, kendini tüketmemek için de Hikmet'e sığınan bankacı Aylin… Ne kadar tuhaf olabilir ki iki kişi arasındaki bu ilişki?

Abi ile kardeş, âşık ile maşuka, veyahut iki sıkı dost arasında salınıp duran bir sarkacı anlatıyor Kemal Selçuk. Rüyadaki Kadın tek başınalıktan baş başalığa, oradan da kalabalıklara geçişin romanı.

Kitaptan alıntı:

Hikmet elini uzatıp saçlarını okşamak, kolunu boynuna dolayıp üzülmemesini söylemek istiyordu. Ah bunu yapabilseydi! Öğrencisi olan nice genç kızdan, nice izler buluyordu Aylin'de. Duygulandı: Mutlulukla sıkıntı iç içe geçmişti. Ona söyleyemedikleriyle daralan içi çenesini kilitlemişti iyice. Önceleri daha çok konuşurdu onun yanında. Son haftalarda ağzını sıkı tutması gerektiğini anlamıştı. Her an, her şeyi berbat edebilirdi. 

Islak Balık

İletişim Yayınları, Volker Kutscher'in Almancada büyük bir ilgi ile okunan polisiye dizisinin ilk kitabı Islak Balık'ı yayımlıyor. Cinayet şubesinden ahlâk masasına sürülmüş Komiser Rath'ın koşuşturmacayla dolu hikâyesini anlatan Kutscher, aynı zamanda Nazilerin iktidara geliş serüvenlerini de edebiyatla harmanlayıp kahramanının yolunu tüm bu karmaşanın içinden geçiriyor. Polisiyeye hakkını veren, soluk soluğa okuyacağınız bir macera…

Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Weimar Cumhuriyeti'nin kırılgan demokrasisi çöküyor, Nazilerin iktidarı yaklaşıyor... Volker Kutscher, bu dönemin atmosferini, polisiye edebiyatın dünyası içinden anlatıyor.

Cinayet şubesinden ahlâk masasına sürülmüş olan Komiser Rath, Berlin'in canlı pornografi piyasasının, çılgın gece hayatının cürümleriyle meşgul olurken, daha "ciddi" işlere uzanan bir cinayetle karşılaşacaktır. Zaten o yıllarda, Berlin'de yaşanan hemen her hadise Nazi'lerin komünistlere karşı yürüttüğü "sokak savaşına" değmektedir bir ucundan.

Kutscher'in büyük ilgi uyandıran dizisinin bu ilk kitabında diğer "kahramanlarımızla" da tanışıyoruz. "Buda" lakaplı cinayet masası şefi Gennat'la, sıradışı polis sekreteri Charlotte'la, karizmatik mafyacı Marlow'la…

"Günümüz siyasi tarih polisiyelerinde dönemin tarihi asgari dozda aktarılır genellikle. Kutscher tutkulu ve ayrıntıcı anlatımıyla bunun karşı kutbunu oluşturuyor." Neue Ruhr Zeitung

{$ nextTitle $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS