Aksıgorta Mali Tablolar


2023-12 * AKGRT
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 20.263.701.623
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 5.215.000.889
Kasa 0
Alınan Çekler 0
Bankalar 2.892.019.906
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.322.980.983
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 6.248.738.022
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.707.247.206
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 819.882.919
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 3.719.402.547
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.205.350
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 6.807.261.215
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 6.824.621.226
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -44.623.073
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 605.974.099
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -578.711.037
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 125.527.949
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 125.510.565
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 17.384
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 87.211.432
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 1.370.112
Diğer Çeşitli Alacaklar 85.841.320
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.775.054.181
Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.708.733.645
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 66.320.536
DİĞER CARİ VARLIKLAR 4.907.935
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3.871.204
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 0
Personele Verilen Avanslar 1.036.731
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 100.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 100.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 114.011.953
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 5.329
Makine Ve Teçhizatlar 0
Demirbaş Ve Tesisatlar 65.548.397
Motorlu Taşıtlar 1.878.421
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 54.885.056
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 97.563.052
Birikmiş Amortismanlar (-) -105.868.302
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 297.320.862
Haklar 404.832.134
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -235.119.065
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 127.607.793
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 732.079
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 732.079
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 356.155.032
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 356.155.032
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 868.219.926
TOPLAM VARLIKLAR 21.131.921.549
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 28.600.258
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.250.927
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -8.650.669
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 5.155.855.256
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 5.155.855.256
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 621.896
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 621.896
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 611.261.309
Alınan Depozito ve Teminatlar 48.974.023
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 178.631.352
Diğer Çeşitli Borçlar 383.655.934
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 9.896.334.855
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 5.755.788.715
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 520.806.201
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 3.619.726.646
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 13.293
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 456.367.977
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 338.972.407
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 909.688
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5.512
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 148.228.750
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -31.748.380
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 267.331.731
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 267.331.731
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1.306.143.694
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 1.306.143.694
Gider Tahahkkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 17.722.516.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 28.576.031
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.721.193
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -10.145.162
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 87.322.699
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 2.023.958
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 85.298.741
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 17.242.711
Kıdem Tazminatı Karşılığı 17.242.711
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 133.141.441
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 1.612.000.000
(Nominal) Sermaye 1.612.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 3.463.617
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.463.617
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 432.856.608
Yasal Yedekler 111.936.210
Statü Yedekleri 62
Olağanüstü Yedekler 200.091.508
Özel Fonlar (Yedekler) -10.248.582
Finansal Varlıkların Değerlemesi 131.077.410
Diğer Kar Yedekleri 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 163.920.341
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -121.148.616
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 1.185.171.182
Dönem Net Karı 1.185.171.182
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 3.276.263.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 21.131.921.549

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR