***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul Sonucuna İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 26.03.2024
Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2023 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 15.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
• Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2023 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
• 2023 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %287,43 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,8743359 TL (net 2,5869023 TL) kar payı olmak üzere 700.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
• Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUĞBAN İZZET AKSOY, MUSTAFA YAZICI, BELİZ CHAPPUIE, İZZET ÖZİLHAN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye), BEKİR AĞIRDIR (Bağımsız Üye), HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN (Bağımsız Üye) ve İZZET KARACA'nın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
• 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
• Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AGHOL Genel Kurul ToplantıI Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 AGHOL Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967


BIST