***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 08.03.2024
Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması
13 - Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.
1 - Sermaye Piyasası Kanunu Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D - 6 maddesi gereği açıklama Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca enflasyon düzeltmesinden oluşan farklar, sermaye düzeltme farklarına mahsup edildiği bilgisi Genel Kurula verilmiştir.
3 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.
4 - Ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2023 yılı karından 100.000.000 TL (ödenmiş sermayenin % 6,67'si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 0,06 TL.) net 90.000.000 TL . (ödenmiş sermayenin %6'sı oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,06 TL. ) temettü dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtılmasının 30.09.2024 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.
5- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 235.000 TL (İkiyüzotuzbeşbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 210.000 TL (İkiyüzonbinTL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 35.000 TL (OtuzbeşbinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi kabul edilmiştir.
6 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 10 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN , Sn. Murat TARMAN, Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Bülent Selen SARPER Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.
8 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunularak onaylanmıştır. Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 10.000.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır.
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 04.04.2024 tarih 11058 sayılı Tic.sic.gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267343


BIST