***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurulumuz, Ticaret Sicil Gazetesinin 29.01.2024 Tarih ve 11010 Sayısında Yayınlanarak Tescil Olmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Genel Kurulumuz, Ticaret Sicil Gazetesinin 29.01.2024 Tarih ve 11010 Sayısında Yayınlanarak Tescil Olmuştur.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.11.2023
Genel Kurul Tarihi 21.12.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Çengeldere Mah. Ulus Cad. No:25

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması ve müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü ve raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
7 - 2022 yılı karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu 2023/09 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - 2023 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi.
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Şirket akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Casa Emtia Genel Kurul İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 Yıllı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 Tarihinde saat 15:00 da İstanbul'da Yapılmış Olup, Ticaret Sicil Gazetesinin 29.01.2024 Tarih ve 11010 sayısında yayınlanarak tescil olmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.01.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP CasaGenelKurulHazirun.pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 1 KAP CasaGenelKurulTutanak.pdf.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yıllı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurulumuz, Ticaret Sicil Gazetesinin 29.01.2024 Tarih ve 11010 Sayısında Yayınlanarak Tescil Olmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243483


BIST