***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Genel Kurul İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul Tarihi 25.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ETİMESGUT
Adres Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde öngörülen değişikliklerin tasdiki için oylamaya sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket'in Bağış politikası uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - . Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 E-DATA GK BİLGİLENDİRME NOTU GUNDEM VEKALETNAME 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sozlesme 6. Madde Tadil Tasarısı .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 E-DATA GK ÇAĞRI METNİ 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263486


BIST