***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 14.02.2024
Genel Kurul Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
8 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DOKUMANI_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GUNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayıldı, görüşmeye açıldı ve onaylandı.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi.
3.Yönetim Kuruluna ödenecek ücretler yeniden belirlendi.
4.Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.
5.Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin seçilmesine karar verildi.
6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
7.Şirketin 2023 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için 2.500.000 TL üst sınır olarak belirlendi.
8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 FADE 2023 OLĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 FADE 2023 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.
27.03.2024 tarihinde Menemen Ticaret Müdürlüğü tarafından, şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263180


BIST