[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_Shareholders1Abstract|
1. PAY SAHİPLERİ
1. SHAREHOLDERS
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
0
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.2. Right to Obtain and Examine Information
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|
Özel denetçi talebi sayısı
The number of special audit request(s)
0
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
0
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.3. Genel Kurul
1.3. General Assembly
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139334
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
Genel Kurul Toplantı belgeleri eş zamanlı olarak İngilizce yayınlanmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
İlke 1.3.9 kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Kurumsal Yönetim Tebliği madde 9 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Kurumsal Yönetim Tebliği madde 10 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır.
oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150517
oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Yoktur.
oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
2022 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.4. Oy Hakları
1.4. Voting Rights
oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Whether the shares of the company have differential voting rights
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. %24,53, Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(Ostim Vakfı) %26,38 ve diğer küçük pay oranlarına sahip ortaklarımızın oranı %49,09'dur.
oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
The percentage of ownership of the largest shareholder
% 5,25
% 5,25
oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.5. Azlık Hakları
1.5. Minority Rights
oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
-
oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.6. Kar Payı Hakkı
1.6. Dividend Right
oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kârın dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine şirket kârı olağan üslü yedek olarak ayrılması görüşüldü. Yapılan oylamada 125.755 adet ret oyuna karşılık 16.264.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu maddede Ali Rıza ÖKSÜZ kar dağıtılmasını talep eden şerhini elektronik ortamda iletmiştir.
oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150517Genel Kurul Toplantıları
General Assembly Meetings
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
11/05/2023
0
% 10,41
% 0,2
% 10,21
Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/Genel Kurul Toplantı Tutanakları
Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/Genel Kurul Soruları ve Açıklamalar
-
24
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139334
11/05/2023
0
% 10,41
% 0,2
% 10,21
24