***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/04/2024
Karar Sayısı
2024/14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği'nin 9. maddesi gereğince hazırlanan sorumluluk beyanı
  
Entegre Faaliyet raporunun kabulüne ilişkin yönetim kurulunun 
Karar tarihi: 02/04/2024
Karar sayısı : 2024/14
Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Faaliyet Raporumuzu da içeren Entegre Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur. 
Şirketimizce hazırlanan yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
Nezahat Gültekin                                                         Lale Gözübüyük 
Denetim Komitesi Başkanı                                    Denetim Komitesi Üyesi 
  
 
M. Buğra Koyuncu                                                Gülnur Anlaş                                                             
Logo Grup CEO                                                      Logo Grup Finans Başkanı,CFO 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265961


BIST