***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2024 tarihinde yapılan toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin verdiği yetkiye dayanarak
1.   Şirket'in 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle tahsisli olarak, toplam 4.365.000.000 TL (dört milyar üç yüz altmış beş milyon Türk Lirası) satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına,
2.   Nakdi olarak arttırılacak nominal sermaye tutarını temsil edecek her biri 0,01 TL (bir kuruş) itibari değerde nama yazılı, imtiyazsız ve Borsada işlem görebilir nitelikte yeni pay çıkarılmasına,
3.   Çıkarılacak yeni payların tamamının, Rapor'un içeriğine uygun olarak, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye satılmasına,
4.   Tahsisli pay satışının Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 13. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında toptan satış yoluyla gerçekleştirilmesine, pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'nün 7.1 numaralı maddesi uyarınca belirlenmesine,
5.   Nakdi ve tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımına izin verilmesini, düzenlenecek İhraç Belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına
6.   SPK'nin Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan ve Ek-1' de yer alan "Nakdi ve Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu"nun ("Rapor") onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,
7.   İhraç Belgesi'nin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen esaslar uyarınca satılması hususunda belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247991


BIST