[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Uyum Durumu
Company Compliance Status
Açıklama
Explanation
Açıklama
Explanation
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website)
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website)
Evet
Yes
Evet
Yes
Kısmen
Partial
Kısmen
Partial
Hayır
No
Hayır
No
İlgisiz
Not Applicable
İlgisiz
Not Applicable
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
Sustainability Compliance Report
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
A. GENERAL PRINCIPLES
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
A1. Strategy, Policy and Goals
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
A1.1. The prioritised environmental, social and corporate governance (ESG) issues, risks and opportunities have been determined by the Company's Board of Directors.
X
X
Şirketimiz tüm faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dört esas unsuru olan “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk” kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir.
Our company carries out all its activities by adopting the concepts of Equality, Transparency, Accountability and Responsibility, which are the four essential elements of the Corporate Governance Principles, and by observing compliance with these principles.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
A1.1. The ESG policies (Environmental Policy, Energy Policy, Human Rights and Employee Policy etc.) have been created and disclosed to the public by the Company's Board of Directors.
X
X
Sürdürülebilirlik Organizasyonu’nun en üstünde yer alan Yönetim Kurulu tarafından uzun vadeli ve yıllık ara bazlı ÇSY hedefleri düzenli olarak takip edilmekte, ÇSY riskleri ve fırsatları değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik vizyonunu belirler ve gelişmelerin takibini yapar. Üst Yönetim tarafından onaylanan ÇSY Politikaları sürdürülebilirlik raporu kapsamında kamuya açıklanmaktadır.
Long-term and annual interim ESG targets are regularly monitored and ESG risks and opportunities are evaluated by the Board of Directors, which is at the top of the Sustainability Organization. The Board of Directors determines the sustainability vision and monitors the developments. ESG Policies approved by the Senior Management are disclosed to the public within the scope of the sustainability report.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
A1.2. The short and long-term targets set within the scope of ESG policies have been disclosed to the public.
X
X
Vizyon 2025 kapsamında belirlediğimiz hedeflerle hem su¨rdu¨ru¨lebilirlik performansımızı artırmayı hem de Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik Stratejimiz BM Öncelikli Kalkınma Amaçları Doğrultusunda belirlenmiştir. Kısa ve uzun vadeli ÇSY hedeflerimiz üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.
With the goals we set within the scope of Vision 2025, we aim to both increase our sustainability performance and contribute to the Sustainable Development Goals. Our Sustainability Strategy has been determined in line with the UN's Priority Development Goals. We continue to work on our short- and long-term ESG targets.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
A2. Implementation/Monitoring
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
A2.1. The responsible committees and/or business units for the implementation of ESG policies and the senior officials related to ESG issues in the Company and their duties have been identified and disclosed to the public.
X
X
ÇSY Politikasının yürütülmesinden sorumlu Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları doğrultusunda faaliyetine başlamıştır.
Responsible for the execution of ESG Policy A Sustainability Committee was established. The Committee started its activities in line with the Working Principles of the Sustainability Committee.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-komitesi-icerik-359
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
A2.1. The activities carried out within the scope of policies by the responsible committee and/or unit have been reported to the Board of Directors at least once a year.
X
X
Kısa ve uzun vadeli hedeflerin oluşturulması için mevcut durum analizine ve hedef planlamasına başlanmıştır.
In order to establish short and long term targets, current situation analysis and target planning have been started.
-
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
A2.2. In line with the ESG targets, the implementation and action plans have been formed and disclosed to the public.
X
X
-
-
-
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
A2.3. The Key ESG Performance Indicators (KPI) and the level of reaching these indicators have been disclosed to the public on yearly basis.
X
X
-
-
-
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
A2.4. The activities for improving the sustainability performance of the business processes or products and services have been disclosed to the public.
X
X
-
-
-
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
A3. Reporting
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
A3.1. The information about the sustainability performance, targets and actions have been given in annual reports of the Company an understandable, accurate and sufficient manner.
X
X
2022 yılı faaliyet döneminden itibaren yıllık faaliyet raporlarımızda sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilere de yer verilmeye başlanmıştır.
As of the 2022 activity period, information on sustainability has also been included in the annual activity reports.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
A3.2. The information about activities which are related to the United Nations (UN) 2030 Sustainable Development Goals have been disclosed to the public.
X
X
Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması hedeflenen 17 amacı içermektedir. Şirket olarak, faaliyetlerimiz doğrultusunda ağırlıklı etki alanında bulunan 9 amaca doğrudan katkıda bulunulmaktadır.
The Sustainable Development Goals include 17 goals aimed to be achieved by the end of 2030 by 193 member states of the United Nations to eradicate poverty, protect planet earth and ensure that all people live in peace and prosperity. As a company, we make direct contributions to 9 goals in our area of influence in line with our activities.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
A3.3. The lawsuits filed and/or concluded against the Company about ESG issues which are material in terms of ESG policies and/or will significantly affect the Company's activities, have been disclosed to the public.
X
X
Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olması halinde kamuoyu aydınlatma prensipleri çerçevesinde faaliyet raporlarında dava detaylarına yer verilebilmektedir. ÇSY konularında açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
In case of lawsuits that will significantly affect the activities of our company, the details of the lawsuits can be included in the annual reports within the framework of public disclosure principles. There are no lawsuits filed and/or concluded regarding ESG issues.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
A4. Verification
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
A4.1. The Company's Key ESG Performance metrics have been verified by an independent third party and publicly disclosed.
X
X
-
-
-
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
B. ENVIRONMENTAL PRINCIPLES
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
B1. The policies and practices, action plans, environmental management systems (known by the ISO 14001 standard) and programs have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
B2. The environmental reports prepared to provide information on environmental management have been disclosed to the public which is inculiding the scope, reporting period, reporting date and limitations about the reporting conditions.
X
X
-
-
-
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
B4. The environmental targets within the scope of performance incentive systems which included in the rewarding criteria have been disclosed to the public on the basis of stakeholders (such as members of the Board of Directors, managers and employees).
X
X
-
-
-
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
B5. How the prioritised environmental issues have been integrated into business objectives and strategies has been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
B7. The way of how environmental issues has been managed and integrated into business objectives and strategies throughout the Company's value chain, including the operational process, suppliers and customers has been disclosed.
X
X
Şirketimiz vizyonunda, yatırımların en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğu kadar, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu bir yaklaşım sergilenmesi, çevresel kirliliğin ve atıkların azaltılmasına destek verilmesi, çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, çalışanlarımızın, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm diğer paydaşlarımızın Şirketimiz politikalarına uygun davranış sergileyip serilemedikleri gözlenmektedir.
In the vision of our company, it is aimed not only to make the best use of investments, but also to display an environmentally friendly approach in all our activities, to support the reduction of environmental pollution and waste, and to protect the environment and transfer it to future generations. In line with this goal, it is observed whether our employees, subsidiaries and affiliates, suppliers and all other stakeholders act in accordance with our Company's policies.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
B8. Whether the Company have been involved to environmental related organizations and non-governmental organizations' policy making processes and collabrations with these organizations has been disclosed.
X
X
Şirketimiz ve imalat sanayinde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızın tamamı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde yer almakta olup, OSB tarafından belirlenen çevre kriterlerine ve sıfır atık uygulaması hükümlerine tabidir. Şirketlerimiz bu konuda sıkı denetime tabi olup, hassasiyetimiz en üst seviyededir.
Our company and all of our subsidiaries operating in the manufacturing industry are located within the boundaries of the Organized Industrial Zone (OIZ), and are subject to the environmental criteria and zero waste implementation provisions determined by the OIZ. Our companies are subject to strict control in this regard and our sensitivity is at the highest level.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
B9. In the light of environmental indicators (Greenhouse gas emissions (Scope-1 (Direct), Scope-2 (Energy indirect), Scope-3 (Other indirect), air quality, energy management, water and wastewater management, waste management, biodiversity impacts)), information on environmental impacts is periodically disclosed to the public in a comparable manner.
X
X
-
-
-
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
B10. Details of the standard, protocol, methodology, and baseline year used to collect and calculate data has been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
B11. The increase or decrease in Company's environmental indicators as of the reporting year has been comparatively disclosed with previous years.
X
X
-
-
-
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
B12. The short and long-term targets for reducing the environmental impacts have been determined and the progress compared to previous years' targets has been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
B13. A strategy to combat the climate crisis has been created and the planned actions have been publicly disclosed.
X
X
-
-
-
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
B14. The programs/procedures to prevent or minimize the potential negative impact of products and/or services on the environment have been established and disclosed.
X
X
-
-
-
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
B14. The actions to reduce greenhouse gas emissions of third parties (suppliers, subcontractors, dealers, etc.) have been carried out and disclosed.
X
X
-
-
-
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
B15. The environmental benefits/gains and cost savings of initiatives/projects that aims reducing environmental impacts have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
B16. The data related to energy consumption (natural gas, diesel, gasoline, LPG, coal, electricity, heating, cooling, etc.) has been disclosed as Scope-1 and Scope-2.
X
X
-
-
-
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
B17. The information related to production of electricity, heat, steam and cooling as of the reporting year has been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
B18. The studies related to increase the use of renewable energy and transition to zero/low carbon electricity have been conducted and disclosed.
X
X
Şirketimiz uygun gayrimenkullerimiz üzerine çatı GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulması kararı almış ve uygulamaya geçmiştir. Yaklaşık 1,4 MW kurulu gücünde GES tesisi yatırımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca OSTİM Ekosisteminde yer alan diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte arazi GES yatırımı projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Our company has decided to install a roof SPP (Solar Energy System) on our suitable real estates and has been put into practice. An investment in a SPP facility with an installed power of approximately 1.4 MW was made. In addition, it is planned to realize the land SPP investment project together with other institutions and organizations in the OSTİM Ecosystem.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234 OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-359
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
B19. The renewable energy production and usage data has been publicly disclosed.
X
X
Yenilenebilir enerji üretim yatırımımıza ilişkin bilgilere faaliyet raporlarımızda yer verilmektedir.
Information on our renewable energy production investment is included in our annual reports.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
B20. The Company conducted projects about energy efficiency and the amount of reduction on energy consumption and emission achieved through these projects have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
B21. The water consumption, the amount, procedures and sources of recycled and discharged water from underground or above ground (if any), have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
B22. The information related to whether Company's operations or activities are included in any carbon pricing system (Emissions Trading System, Cap & Trade or Carbon Tax).
X
X
-
-
-
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
B23. The information related to accumulated or purchased carbon credits within the reporting period has been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
B24. If carbon pricing is applied within the Company, the details have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
B25. The platforms where the Company discloses its environmental information have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
C. SOCIAL PRINCIPLES
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1. Human Rights and Employee Rights
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
C1.1. The Institutional Human Rights and Employee Rights Policy has been established in the ligh of the Universal Declaration of Human Rights, ILO Conventions ratified by Turkey and other relevant legislation. The policy and the officals that responsible for the implementation of it have been determined and disclosed.
X
X
Şirketimiz insan kaynakları politikası; Şirketin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır.
Our company's human resources policy; In reaching the company's mission, vision and goals; It is based on bringing in human resources with the necessary qualifications and ability to develop to the institution and ensuring the continuous development and motivation of its qualified personnel.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
C1.2. Considering the effects of supply and value chain, fair workforce, improvement of labor standards, women's employment and inclusion issues (gender, race, religion, language, marital status, ethnic identity, sexual orientation, gender identity, family responsibilities, union activities, political opinion, disability, social and cultural differences, etc., such as non-discrimination) are included in its policy on employee rights.
X
X
Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış bütün hakları yasal uygulamalar ve Etik Kurallar çerçevesinde korunmakta olup, insan kaynağımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü ortam hazırlanmıştır. Çalışanlarımız için performansa dayalı yönetim sistemi ile fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dil, din, ırk, cinsiyet gibi özellikler nedeniyle adil olmayan bir uygulamada bulunulmaması hususunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.
Personal dignity of each individual employee and all legally recognized rights are protected within the framework of legal practices and Ethical Rules, and every environment has been prepared for our human resources to work in a safe and healthy environment. Equal opportunity is provided for our employees with the performance-based management system. In our relations with our suppliers, customers and stakeholders, maximum sensitivity is shown to ensure that unfair practices are not implemented due to language, religion, race and gender. Social rights of our personnel are provided regularly and periodically within the scope of legal legislation.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
C1.3. The measures taken for the minority rights/equality of opportunity or the ones who are sensitive about certain economic, environmental, social factors (low income groups, women, etc.) along the supply chain have been disclosed.
X
X
Şirketimiz işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Ayrımcılık konusunda Şirketimize ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.
Our company prioritizes equality of opportunity in recruitment processes and employee training. There are no complaints received by our Company regarding discrimination.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
C1.4. The developments regarding preventive and corrective practices against discrimination, inequality, human rights violations, forced and child labor have been disclosed.
X
X
Çalışanlarımıza adil bir işyeri sunmak önceliklerimiz arasındadır. Satın alma süreçlerimizde uluslararası standartlar rehber alınmakta, çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmaması ve adil çalışma koşullarının sağlanması konularına önem verilmektedir.
Offering a fair workplace to our employees is among our priorities. In our procurement processes, international standards are guided, and importance is given to not employing child labor and forced labor and ensuring fair working conditions.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
C1.5. Investments in employees (education, development policies), compensation, fringe benefits, right to unionize, work/life balance solutions and talent management are included in the employee rights policy.
X
X
Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz kurum içi ve dışı eğitim ve gelişim programlarıyla onları geleceğin yetkinliklerine hazırlanması sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın en önemli paydaşımız olduğu bilinciyle güvenli, sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı sunulması, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan, yüksek performans ve sürekli gelişimi gözeten bir yaklaşım benimsenmektedir.
With the in-house and external training and development programs we organize for our employees, we prepare them for the competencies of the future. With the awareness that our employees are our most important stakeholders, we adopt an approach that aims to provide a safe, healthy and motivating working environment, to minimize potential losses, and to observe high performance and continuous improvement.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
C1.5. The mechanism for employee complaints and resolution of disputes have been established and related solution processes have been determined.
X
X
-
-
-
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
C1.5. The activities carried out within the reporting period which related to ensure employee satisfaction have been disclosed.
X
X
-
-
-
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
C1.6. The occupational health and safety policies have been established and disclosed.
X
X
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanlarımız için mümkün olan en iyi sağlık koşulları sağlanmaktadır.
Occupational health and safety practices provide the best possible health conditions for our employees.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
C1.6. The measures taken for protecting health, preventing occupational accidents and related statistics have been disclosed.
X
X
İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir. Bu konularla ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
The issue of Occupational Health and Safety is one of the important elements of our Human Rights and Human Resources Policy. Trainings on these issues are regularly offered to employees, awareness is raised in these areas and necessary information is provided. Consultancy services are provided in this regard.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
C1.7. The personal data protection and data security policies have been established and disclosed.
X
X
Kişisel verilerin korunması düzenlemelerine yüksek seviyede uyum sağlanmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır.
A high level of compliance with the regulations on the protection of personal data is achieved, and our Disclosure Notice on the Protection of Personal Data has been prepared in writing and disclosed to the public on our website. In addition, necessary written and verbal information was given to the employees regarding the protection of personal data.
OSTİM YATIRIM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME https://www.ostimyatirim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-icerik-207
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
C1.8. The ethics policy have been established and disclosed.
X
X
Temel etik değerlerimiz, iş hayatına saygı, çevresel hayata saygı, duyarlılık, dinamiklik, hayata dokunmak ve sürdürülebilirlik başlıkları altında belirlenmiştir.
Our basic ethical values are determined under the headings of respect for business life, respect for environmental life, sensitivity, dynamism, touching life and sustainability.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
C1.9. The studies related to social investment, social responsibility, finansal inclusivity and access to finance have been explained.
X
X
Şirketimiz, sivil toplum kuruluşları ve sektörel derneklerle ilişkileri dengeli , seviyeli ve süreklilik esasına göre yürütmektedir. Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki fuar, konferans vb. organizasyonlara katılım sağlamakta ve gelişimine destek vermektedir. OSTİM YATIRIM, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri Şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ve şirket içi yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir. Ticari sır ve/veya kamuya açıklanmamış bilgi niteliğinde olması dışında, menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkındaki talep ve soruları internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri dahilinde Yatırımcı İlişkileri Birimine iletilir. Aynı zamanda menfaat sahiplerinin mevzuata ve etik kurallara aykırı gördükleri işlemler hakkındaki sorularını Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetim Komitesi’ne iletebilmesi de mümkündür.
Our company carries out relations with non-governmental organizations and sectoral associations on a balanced, level-headed and continuous basis. Our company participates in fairs, conferences, etc. in the sectors in which it operates and supports its development. OSTIM INVESTMENT carries out its rights and responsibilities with all its stakeholders with an understanding of accountability, equality, transparency, fairness and responsibility. All shareholders and stakeholders are fully and timely informed by the Company through special situation disclosures, press releases, financial reports, website and internal announcements made by the Company. Except if it is in the nature of trade secrets and/or non-public information, the requests and questions of the stakeholders about the company's activities are forwarded to the Investor Relations Unit within the contact information on the website. At the same time, it is also possible for stakeholders to forward their questions about the transactions they deem contrary to the legislation and ethical rules to the Corporate Governance Committee or the Audit Committee of our Company.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
C1.10. The informative meetings and training programs related to ESG policies and practices have been organized for employees.
X
X
İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir. Bu konularla ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
The issue of Occupational Health and Safety is one of the important elements of our Human Rights and Human Resources Policy. Trainings on these issues are regularly offered to employees, awareness is raised in these areas and necessary information is provided.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
C2. Stakeholders, International Standards and Initiatives
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
C2.1. The customer satisfaction policy regarding the management and resolution of customer complaints has been prepared and disclosed.
X
X
Ostim Yatırım, faaliyet gösterdiği alanlarda en önde olmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla hem kendi faaliyetlerini hem de portföyündeki iştiraklerinin faaliyetlerini yenilikçi, etik kurallar, değerler ve su¨rdu¨ru¨lebilirlik ilkeleri ile uyumlu, müşteri memnuniyetini merkeze alan, daima kendini geliştiren bir kültüre sahip olarak ve çalışanları için iyi bir çalışma ortamı sunan bir bakış acısı ile sürdürmeleri konusunda yönlendirmektedir.
Ostim Investment aims to be at the forefront in its fields of activity. With this approach, both its own activities and the activities of its affiliates in its portfolio; innovative, in line with ethical rules, values and sustainability principles, centered on customer satisfaction, always having a self-improving culture and with a perspective that offers a good working environment for its employees.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
C2.2. The information about the communication with stakeholders (which stakeholder, subject and frequency) have been disclosed.
X
X
Tüm paydaşlarımıza doğru ve zamanında bilgi sunmayı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, farklı paydaş gruplarına özel hazırlanmış çok sayıda platformda paydaş iletişimini sürdürüyoruz. Üye olduğumuz ve desteklediğimiz çok sayıda sivil toplum kuruluşu, küresel ve sektörel girişimle kurumsal bilgi birikimimiz artırılmaktadır.
We consider it our corporate responsibility to provide accurate and timely information to all our stakeholders. For this reason, we maintain stakeholder communication on numerous platforms tailored to different stakeholder groups. Our corporate know-how is increased with numerous non-governmental organizations, global and sectoral initiatives that we are members of and support.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
C2.3. The international reporting standards that adopted in reporting have been explained.
X
X
Bağımsız denetim firmasınca üçer aylık dönemler itibariyle firmamızın faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenen raporlarda uluslararası raporlama standartlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
The reports prepared by the independent audit firm on the activities of our company on a quarterly basis contain information on international reporting standards.
OSTİM YATIRIM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/bagimsiz-denetim-raporlari-icerik-235
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
C2.4. The principles adopted regarding sustainability,the signatory or member international organizations, committees and principles have been disclosed.
X
X
Şirketimizin sürdürülebilirlik manifestosu ve ilkelerimiz kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, su¨rdu¨ru¨lebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu gelecek yıllarda değerlendirecektir.
Our company's sustainability manifesto and principles have been disclosed to the public. Our company will evaluate its involvement in the aforementioned principles/organizations in the coming years by improving its sustainability studies, especially in terms of environmental and social impacts.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
C2.5. The improvements have been made and studies have been carried out in order to be included in the Borsa Istanbul sustainability indices and/or international index providers.
X
X
-
-
-
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
D. CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
D1. The opinions of stakeholders have been sought in the determination of measures and strategies related to sustainability field.
X
X
Tüm paydaşlarımıza doğru ve zamanında bilgi sunmayı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, farklı paydaş gruplarına özel hazırlanmış çok sayıda platformda paydaş iletişimini sürdürüyoruz.
We consider it our corporate responsibility to provide accurate and timely information to all our stakeholders. For this reason, we maintain stakeholder communication on numerous platforms tailored to different stakeholder groups.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
D2. The social responsibility projects, awareness activities and trainings have been carried out to raise awareness about sustainability and its importance.
X
X
Şirket yönetimimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan uygulamalar ve ilkelere azami surette uyum prensip olarak benimsenmiştir. Şirketimiz, faaliyetlerini yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yürütmektedir. Şirketimiz internet sayfasında yayınlanan “Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları” ile yıllık Faaliyet Raporumuzun “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” bölümünde detaylı açıklamalar bulunmaktadır.
Our company management has adopted the principle of maximum compliance with the practices and principles included in the Corporate Governance Principles announced to the public by the Capital Markets Board. Our company carries out its activities in accordance with the legal regulations in force and the Corporate Governance Principles disclosed to the public by the Capital Markets Board. There are detailed explanations in the “Corporate Governance Committee Working Principles” and the “Corporate Governance Principles Compliance Report” section of our annual Activity Report published on our company's website.
OSTİM YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI, https://www.ostimyatirim.com.tr/kurumsal-yonetim-komitesi-icerik-225 OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234